2

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,79 KB

 

Centrals termoelèctriques convencionals: generen energia elèctrica a partir de lenergia tèrmica produïda per la combustió de carbó fuel o gas natural.Components duna central termoelèctrica.Caldera: hi ha molts tipus de calderes. Les mes utilitzades son les calderes de radiació, anomenades així perquè lenergia calorífica es transmet per radiació. Les calderes disposen de cremador adequats al tipus de combustible que utilitzen i una cambra de combustió envoltada dinfinitat de tubs pels quals circula laigua per vaporitzar.Els reescalfadors:son les parts de la caldera destinades a eliminar les petites gotes daigua que acompanyen el vapor , per convertir-lo en vapor sec.

 

Els economitzadors i preescalfadors : aprofiten la calor residual dels gasos emesos per fer un escalfament previ a lagua que alimenta la caldera, al combustible quan es necessari i a laltre utilitzat en la combustió.Turbines: son les maquines motrius que transformen lenergia cinètica del vapor daigua en energia cinètica del vapor daigua en energia cinètica rotatòria en el rodet. Per obtenir el màxim rendiment de la transformació estan formades per tres cossos, de pressió alta, pressió mitjana i de pressió baixa, solidaris amb el rotor.Condensador: per augmentar el rendiment termodinàmic de la transformació, laigua per vaporitzar ha dentrar a la caldera en estat líquid. En el condensador, el vapor procedent de les turbines es condensa abans de tornar a entrar a la caldera per tal de repetir el cicle.

Torre de refrigeració: serveix per refredar laigua refrigerant del condensador. Els circuits de refrigeració poden ser oberts o tancats, en funció de les disponibilitats de laigua. En els circuits tancats es imprescindible refredat laigua per tornar-la a utilitzar. En els circuits oberts que utilitzen aigua dun riu,es necessari, per no afectar la fauna, que es retorni al riu amb la temperatura mes semblant possible a la seva. El seu funcionament es molt simple, es provoca una pluja molt fina de laigua per refrigerar-la i oferir una bona superfície de contacte amb laire que circula en sentit contrari.

 

Xemeneia: te la funció de crear una deprecio dins la caldera perquè circulin els gasós alliberats en la combustió i es puguin evacuar a latmosfera. Les xemeneies poden ser de tiratge natural, en les quals la circulació dels gasós es provocada per la geometria de la mateixa xemeneia, o de tiratge forçat si hi ha impulsors mecànics que ajuden la circulació.Equip elèctric principal: esta format per lalternador, els transformadors i el parc de distribució.Sala de tractament de laigua dalimentació: el bon funcionament de la caldera depèn en gran mesura de la qualitat de laigua utilitzada. Aquesta es quasi sempre aigua de riu que conte diferents sals minerals i fasos dissolts. Les sals precipiten formant fang i incrustacions als tubs.

Entradas relacionadas: