7

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,98 KB

 
Els materials conductors recorreguts per un corrent s'escalfen i augmenten de temperatura perque els electrons en el seu desplaçament a traves dels materials conductors, xoquen amb els atoms que troben en el seu cami i part de la seva energia cinetica es transforma en energia termica. Aquest fenomen que en definitiva es la transformacio de l'energia electrica en energia termica, es coneix amb el nom d'efecte Joule.

La
quantitat de calor que es produeix en un conductor, receptor o, en general, en un circuit electric, es directament proporcional a la resistencia que ofereix al pas del corrent, al quadrat de la intensitat i al temps durant el qual circula.
La
temperatura d'equilibri es la temperatura qe adquireix el conductor a partir de la qual tota la calor produida es transmet a l'ambient a traves de la superficie exterior del conductor.

S'enten per sobreintensitat tota intensitat superior a la nominal In, que es l'assignada per al funcionament normal del circuit.
Una sobre intensitat es pot produir per un curtcircuit o per una sobrecarrega.

Un curtcircuit es la connexio de dos o mes punts d'un circuit a traves d'una resistencia de valor insignificant a causa d'un efecte de l'aillament o d'una maniobra incorrecta. Normalment es considera que es produeix un curtcircuit quan la intensitat de corrent qe provoca es superior a tres vegades la nominal.

Una sobrecarrega es una condicio de funcionament del circuit electric sense defecte, que provoca una sobreintensitat. Per exemple, l'exces de carrega mecanica en l'eix d'un motor electric respecte de la seva potencia util provoca una sobreintensitat en la linia.


Entradas relacionadas: