Apunts llengües del mon

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,83 KB

 
-multilingüisme: Coexistència de diverses llengües en una Determinada societat.multiculturalitat: La multiculturalitat defensa que les Cultures convisquen una al costat de l’altra amb tolerància però sense Relacionar-se i trobar-se unes amb altres.plurilingüisme:El plurilingüisme es refereix al contacte de les Diferents llengües, a la interrelació que s’estableix entre elles, mes allà de La presència simultània.bilingüisme:Coexistència de dues Llengües en un mateix parlant o en un grup social determinat, és a dir, un Individu parla dues o més llengües en un mateix nivell.diglòssia: Situació sociolingüística En què dos idiomes o parlars són usats amb valor social diferent: l’un és usat Per a funcions formals, generalment en l’ús escrit, enfront de l’altre, que és Usat per a funcions informals, bàsicament orals.sociolingüística:Disciplina Que estudia les interaccions entre la llengua i el medi social, especialment Entre fets lingüístics i fets socials.llengües en contacte: Parlem de llengües en contacte quan els Sistemes lingüístics de cada comunitat entren en contacte amb altres llengües, Ja que les comunitats lingüístiques no viuen aïllades.alumnat nouvingut:En educació, es considera alumne/a Nouvingut aquell que s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu en els Darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment quan procedeix d’àmbits Lingüístics i culturals molt allunyats del nostre, quan s’hi ha incorporat en Els darrers trenta-sis mesos.Cal organitzar Els recursos i estratègies adequats perquè, al més ràpidament possible, puguen Seguir amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins L’àmbit escolar o social.Un aula d’acollida és un recurs relacionat amb l’alumnat Nouvingut, docs està destinat a l’acollida d’aquest, forma part d’una planificació Més àmplia en la qual s’inclou el professorat.Aquest recurs té dues finalitats:  que l’alumne/a es senta ben acollit Emocionalment i, en segon lloc, que accedeixa i com més prompte millor al coneixement De la llengua, com a llengua vehicular de l’ensenyament, que li permeta, amb Els ajuts corresponents, incorporar-se a l’aula ordinària per seguir el currículum Ordinari. En aquest sentit, també es treballen continguts d’àrees no lingüístiques En els casos en què, per falta d’escolaritat prèvia o per altres raons, els Alumnes necessiten aquest suport.L’aula d’acollida no s’ha de vincular estrictament amb un Espai físic (l’aula) ni amb unprofessional (el tutor/a de l’aula d’acollida). El procés d’acollida, tot i centrar-se en l’aula D’acollida, és pròpiament un conjunt de mesures organitzatives i metodològiques Que implica tots els professionals que intervenen en el centre educatiu. S’ha De tenir present que l’alumnatnouvingut Està adscrit a un grup de classe ordinari, de manera que des del principi comparteix El seu horari lectiu entre l’aula d’acollida i l’aula ordinària.Altres característiques de l’aula d’acollida és que es tracta D’un recurs obert, ja que l’alumnat nouvingut es pot incorporar al centre en qualsevol Moment del curs i, igualment, pot deixar d’assistir a l’aula d’acollida en el moment En què es consideri que ha assolit el nivell de competència comunicativa que li Permeti interactuar amb unes certes garanties en l’aula ordinària.

Entradas relacionadas: