Atenció a les unitats de convivencia

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,95 KB

 
5.Serveis de suport en l’estimulació Primerenca1.CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca).2.USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial).3.CEE (Centre d’Educació Especial).4.Altres.5.1. CDIAP-Centres públics.-Adreçats a infants fins als sis anys.-Infants que mostren algun trastorn o Risc de patir-lo.-L’objectiu és disminuir O eliminar els efectes del trastorn amb un tractament adient a les Característiques de l’infant./-Serveis Que ofereix el CDIAP:1.Detecció, diagnòstic, prevenció i tractament dels Trastorns en el desenvolupament per qualsevol causa.2.Suport a les famílies en La criança del seu fill.3.Prevenció d’antecedents de risc personals o Familiars./-Funcions del CDIAP:1.Diagnóstic interdisciplinar.2.Fer la intervenció terapèutica Interdisciplinar...Individualitzada.3.Orientar els professionals de l’educació (PI, avaluació...)./Perfil del Professional del CDIAP:-Equip Interdisciplinar:-Camp sanitari: Pediatres...-Camp social: Psicòlegs...-Camp educatiu: Pedagogs, logopedes.-Accés al CDIAP:-D’ofici:-La demanda la fa el propi CDIAP, els Serveis sanitaris, socials o educatius.-La Demanda la fa la família.

Entradas relacionadas: