O u àtones

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,68 KB

 
ELS DIALECTES ORIENTALS
1. L’Alguerès
L’alguerès es parla a la ciutat de l’Alguer, al nord-oest de Sardenya. Recentment, ha estat reconegut com a llengua minoritària per la República italiana. Té força influències de l’italià, el sard i el castellà. Com a conseqüència del seu aïllament geogràfic, és freqüent trobar arcaismes.
Fonètica:
- Les vocals a i e àtones, en compte de confluir en vocal neutra, ho fan en a. Les vocals o i u àtones, per la seva banda, conflueixen en u.
- r + consonant esdevé l è gelmana (germana)
- d i l intervocàliqües (i també el grup dr) esdevenen r è vira (vida), ruró (rodó), farí (fadrí)...
Morfologia:
- La 1a persona del present d’indicatiu no té desinència è parl, cant (parlo, canto)
- Article amb formes medievals è lo, los
- Possessius è mia, tua, vostro, d’ellos, nostra, vostra, d’elles.
- Imperfets d’indicatiu è valeva (valia), cosiva (cosir)
Lèxic:
- Sardismes i italianismes: anca (cama), molendo (ase), sidaro (tresor), alora (llavors), presto (prompte), pranzo (dinar)...
- Influència de l’italià en mots propis: pomata (tomata + pomodoro)

Entradas relacionadas: