Avantatges inconvenients de la classificació alfabètica

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,29 KB

 
CONCEPTE D’ARXIU
L’arxiu és el conjunt de documents rebuts o produïts Per una empresa, organisme públic, individu o una altra institució com a Conseqüència de lla seva activitat i que es conserva per a una utilització Posterior.
L’arxiu és el lloc físic o la institució on resten dipositats un conjunt de Documents.
TIPUS D’ARXIUS
Segons l’edat del documents:
*De gestió: Inclouen documents de Fins a cinc anys d’antiguitat.
*Intermedis: Inclouen documents de Cinc a vint-i-cinc anys d’antiguitat.
*Històrics: Són arxius amb documents De més de cent anys d’antiguitat.
Segons la seva titularitat:
*Públics
*Privats

Segons la seva organització:
*Centralitzats: són els que ocupes Un únic espai o departament.
--AVANTATGES:
*Estalvi de recursos i s’evita haver De duplicar la documentació que afecta diversos departaments.
--INCONVENIENTS:
*Només recomenable per a empreses Petites o documentació que no es consulta molt sovint.
*Descentralitzats: són els que no es Troben unificats en un únic espai físic, sinó que estan dividits entre diversos Dep. D’una empresa.
--AVANTATGES:
*L’accés a la documentació es mes Rapid, hi ha mes autonomia.
--INCONVENIENTS:
*Increment de costos per la Necessitat de disposar de més recursos (armaris, prestatgeries..)
*Mixtos: són els que combinen característiques Dels arxius centralitzats i dels descentralitzats.
CICLE VITAL DELS DOCUMENTS I ORGANITZACIÓ
És el conjunt d’etapes compreses entre el moment de la seva creació i el de La seva destrucció.
ETAPES:
1.La creació del document. És la Primera etapa.
2.La classificació, ordenació i utilització Dels documents.
3.L’arxivament i conservació.
4.La transferència.
5.L’eliminació.
-----------------
*Actius: S’hi conserven documents d’ús Freqüent.
*Semiactius: Contenen documentació Que no té un ús freqüent i que té una antiguitat relativa.
*Passius: És on va a parar la Documentació quan es poc probable que torni a ser consultada.

Entradas relacionadas: