Avantatges treball en xarxa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,64 KB

 
Serveis: atenció personalitzada,autoconsulta,assessories especialitzades,fons Documental,hemeroteca,accés a Internet,difusió informativa,tramitació de Carnets,borsa d’habitatge i suport d’activitats.Principis de lespolitiques de joventut: Qualitat :Proximitat, Avaluació, fomentació de la realitat i innovació. Integralitat :Internistitucionalitat, Intedepantamentalitat i treball en xarxa. Participació :Governanta democràtica, Corresponsabilitat i formes de democració directa. Transfomació: Igualtat d’oportunitats, Treball en diversitat, reducció i esctructures de desigualtat.(pati,tutoria,passaclase).Institut of medicine:Equilita:igultat d’oportunitat,accesibilita ,efectivitat,eficiencia, adequació, atenció centrada a la persona, seguretat.l’Erykanecessitats, autonomía, Gratuits, confidencialitat,manera profesional, información Actual,completa,practica i precisa, verídica,treballar de forma lliure,en Xarxa, accés a noves tecno.polítiques de Joventut:cat assumeix la plena competenciaen materia de joventut.Les Administracions locals van implementar els programes i le accions destinades Als joves.Administració autonomica.(16-29) xarxa Nacional d’emancipació juvenil: té com objectiu optimitzar i coordinar els Serveis d’atenció orientats a l’emancipació de les diferents administracions Públiques de Catalunya juntament amb  les Oficines de joventut.Art 36: conjunt De recursos juvenils que promouen l’emancipació. Art37funcions:oferir un servei complet d’informació, orientació, acompanyament De forma conjunta amb altres entitats.funcions Del tecnic: desenvolupar la recerca i análisis de la situación,mantener contacte Directe,gestionar la información d’interés. Treball en xarxa: actuació conjunta de diversos agents socials d’un territori que comparteixen la definició d’un problema, la Identificació i priorització d’uns objectius i uns recursos, unifiquen capacitats i esforços i articulen Accions per dur a terme Intervencions amb més incidència Social de manera coherent.perque funcioni: Uns requisits mínims:equips Informatics, formació continuat, despon horaria. Criteris en el tractament De la informació: actualitzar la info, emagatcemar info. coordinació entre professionals:complementarietat, Llista de distribució, participar en fórums.serveis d’info: Detecció de necessitats:observació directa. Gestió de la Informació: verificarla. Dinamització dela info: que arribi atothom. Orientació(genèrica) I assessorament(dtall)

Entradas relacionadas: