Balanç de situació

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,44 KB

 
*BALANÇ DE SITUACIÓ ACTIU: Actiu NO corrent (immobilitzat material, immobilitzat intangible, amortització acumulada (-), inversions financeres) Actiu corrent (existències=mds, productes acabats/realiztable:clients, deutors/disponible:caixa, bancs) Pat. Net i PASSIU: Patrimoni Net (capital social, PiG, reserves) Passiu NO corrent (proveïdors immobilitzat L/t, deutes L/t a entitats de crèdit, deutes L/t) Passiu corrent (proveïdors, proveïdors immobilitzat C/t, creditors, deutes C/t a entitats de crèdit, hisenda, Org. SS).
*
Pèrdudes i Guanys 1 DESPESES: Explotació (compra mds, compra matèries 1rs, rappels compra (-), variació existències, descomptes, sous i salaris, lloguers, amortització immaterials, assegurances) Financeres (interessos per deutes/accions) INGRESSOS: Explotació (venda mds, rappels venda (-), ingressos) Financers (ingressos per arrendaments).
*
Pèrdudes i Guanys 2 ingressos explotació-despeses explotació=BAII ingressos financers-despeses financeres=BAI-impost sobre el Bci=Bci Net
Solvència inferior a 1=fallida de l’empresa
Liquiditat inferior a 1=situació de suspensió de pagaments
FM negatiu=situació de suspensió de pagaments
*
Fons Maniobra=Actiu corrent+Passiu correntFM=AC-PC // FM=RP-AF (recursos permanents-actiu fix)
*
RÀTIOS: Liq=AC/PC Disp=disponible/PC Solv=AR/deutes (PC+PNC) Endeut=deutes (PC+PNC)/Pat.Net+PR Tesor=realitzable+disponible/PC Estruct deute=PC/deutes (PC+PNC)
*Solvència inferior a 1=fallida de l’empresa // Fons maniobra negatiu=situació de suspensió de pagaments // Liquiditat inferior a 1=situació de suspensió de pagaments.
*Consum=compres+variació existències // Variació existències=Ei-Ef
*
Període mitjà de maduració:PMM=Spa+SPf+SPv+SPc-SPp
*Rotació pagament=compres matèries primeres/saldo mitjà proveïdors Rotació compra=vendes/clients Rotació aprovisionament=consum/saldo mitjà matèries primeres o saldo mitjà d’existències Rotació fabricació=cost de producció/saldo mitjà de productes acabats Rotació venda=vendes/clents
*
Període de pagament: SPp=365 o 360/rp Període de cobrament: SPc=365 o 360/rc Període d’aprovisionament: Spa=365 o 360/ra Període de fabricació: SPf=365 o 360/rf Període de venda: SPv=365 o 360/rv
*
Qv=quantitat venuda / v=vendes / Pv=preu venda / CV=cost variable / Cvu=cost variable unitàri / CF=cost fix *Llindar rendibilitat (empreses amb un sol producte):ingressos-costos=0; Qv·Pv-(CF+CV)=0; Qv·Pv-(CF+Cvu·Qv)=0; Qv·Pv-CF-Cvu·Qv=0; Qv·Pv-Cvu·Qv=CF; QV=CF/Pv-Cvu *Taula= ingressos costos / Qv Q|ingressos (Pv·Q) Q|costos (CF+CVu·Q) *Bci unitàri=Pv-CF

Entradas relacionadas: