Balanç i perdues i guanys

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,9 KB

 
Balanç de situacio:fa una representacio del patrimoni de lempresa en un mument determinat,reflekteix bens,drets i obligacions.normalment se sol fer el 31 de desembre,pero segons les funcions de lempresa pot durar tot un any o no.el balanç serveix per poder compara les dades de la teva empresa amb una altre o simplement komparalo amb danys enrrera.Estructura del balanç es presenta ordenadament segint akesta norma Total actiu = total pasiu.actiu es format per bens i drets i pasiu per obligacions de pagaents.


PERDUES I GUANYS:calcula el resultat i els beneficis dun exercici determinat.proporciona dades sobre les despeses i els ingresos i determina els resultats compatbles.ESTRUCTURA:.han de estar els imports anteriors,hem de trobar totes les komptes amb saldo,les partides amb numeros arabiks esmpoden agrupar quan el seu valor sigi insignificant.Trobem:1-Resultata dexplot.ingresos i despeses q son producte d lactivitat a la qual es dedika lempresa.Resultat financer:diferencia entre ingresos i despeses.Resultat de les activitats ordinaries:sobte al sumar resultats dexplotacio i financers.Resultats extraordinaris,sanoten ingressos i les despeses q no son relacionats amb lempresa.Resultats abans dimpostos:secriuen els resultats de activitats ordinaries i resultats estraordinaris.Resultat de lexercici:si hi ha benefici sa de restar limpost de societats. 2Recursos aliens a mitjà i llarg termini:Hi han prestecs a mitja i llarg termini,empreses demanen presteks per finançiar operacions.Els emprestics:els emetn les empreses i son adqirits per partikulars a canvi dinteresos.El lising: sistema de finançament en q lempresa introdueix aktiu fix.El renting:larrendatari es kompromet al pagament duna renda fixa mensual durant un termini determinat.Recursus alien a curt termini:prestecs a c/t,credits banacaris a c/t,el credit comercial.el descompte defectes,el facturatge,fonts espontanies de finançament.

Entradas relacionadas: