Bilingüisme territorial

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,58 KB

 

Llengua Sistema de signes emprat per un conjunt de persones per comunicar-se.

Dialecte Cadascuna de les modalitats d'una llengua en els eus diversos territoris.

Dialecte constitutiu Aquell que deriva de l'evolució del llatí parlat en aquell territori, són presents des del mateix moment del naixement de la llengua.

Dialecte consecutiu És el resultat del transplantament del català a nous territoris com a conseqüència de la Reconquesta, o fets posteriors.

CAUSES FRAGMENTACIÓ LINGÜÍSTICA

1. Substrat Llengua existent en un territori abans de l'arribada dels romans 2. Procedència dialectal i social dels colonitzadors 3. Intensitat de la romanització    4. Superstrat Aportacions dialesctals posteriors a la romanització. 5. Tendències evolutives espontànies de cada zona geogràfica.

Sociolingüística Part de la lingüística que estudia les relacions entre el llenguatge i els comportaments socials. Comunitat lingüística Una comunitat lingüística comparteix una llengua comuna, relacions interpersonals d'ús, i normes d'ús. I només pot existir en el Març d'un territori.

TIPUS DE BILINGÜISME

1) Bilingüisme individual (4 Aspectes)

a) Grau de coneixement i d'ús de les llengües Bilingüisme actiu: Entèn i parla 2 llengües. Bilingüisme passiu: Entèn i utilitza 1 llengua. Bilingüisme simètric: Coneix les 2 llengües per igual. Bilingüisme asimètric: Coneix 1 més que l'altre. b) Motivació i forma d'adquisició Bilingüisme instrumental S'aprèn una segona llengua per necessitat(econòmica) Bilingüisme integrador: S'aprèn per integrar-se dins la societat. c) Àmbit d'aprenentatge Bilingüisme familiar: En el context familiar es parlen 2 llengües que s'acaben aprenent. Bilingüisme cultural: S'apren una llengua perque interessa la seva cultura. d) Edat de l'aprenentatge Edats tardanes o primerenques.

2) Bilingüisme territorial L'espai geogràfic (unitat política) està delimitat sogns la llengua parlada, Ex: Canadà, es parlen anglès i francès.

3) Bilingüisme direccional (dues llengües es parlen en un mateix territori) Bilingüisme unidireccional: Uns coneixen les 2 llengües, els altres només 1. Bilingüisme direccional: Membres d'ambdós grups socials coneixen les dues llengües.

4) Bilingüisme diglòssic Substitució lingüística: Entre un unilingüisme i un nou unilingüisme. Normalització lingüística: Entre un unilingüisme, i el retorn al mateix unilingüisme.

Text Unitat lingüística amb significat ple, amb una intenció o propòsit determinat i una estructura interna que dóna forma a tot un seguir d'elements lingüístics i extralingüístics Coherencia Conjunt d'elements que s'organitzen en un text per transmetre un sentit. Ve donada per la selecció i l'ordenació dels continguts exposats al text.

TIPUS DE TEMÀTICA

Progressió lineal Cada rema és l'origen del tema següent Progressió de tema constant Un mateix tema es completa amb remes diferents Progressió de tema derivat Els temes són manifestacions d'un hipertema, als quals s'afegeixen els remes corresponents.

TIPUS D'ESTRUCTURES TEMÀTIQUES

Inductiva El tema apareix al final Deductiva El tema apareix al inici del text(Tesis-causes-conseqüències-exemples) Circular El tema surt al principi i al final Successiva El tema apareix durant tot el text

TIPUS DE TEXT

Expositiu: Transmet coneixements d'una manera objectiva. Argumentatiu: Pretèn influir, i convèncer al receptor. Narratiu: Es narren fets, accions, esdeveniments. Descriptiu: S'expliquen característiques. Instructiu: Donar consells o instruccions(títol, numeració de psos a sguir, prgrfs breus, il·lustracions, dfrents dstribucions spacials) Predictiu: Anticipar fets. Retòric: Argumentar uns fets, amb l'intenció de persuadir.

Entradas relacionadas: