Bilingüisme territorial

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,9 KB

 

EL Bilingüisme: Definició I TIPUS

El bilingüisme és un terme que Etimològicament fa referència a l’existència de dues llengües en unindividu o grup social.

Podem Parlar de diferents tipus de bilingüisme:

1.Bilingüisme individual

Està relacionat amb el poliglotisme, Que s’imposa com una necessitat. L’individu és capaç de fer servir dos idiomes O més. N’hi ha de diferents tipus:

üBilingüisme Passiu: el parlant coneix dues llengües, però només n’usa una.

üBilingüisme Actiu: el parlant coneix i empra les dues llengües.

üBilingüisme Instrumental: un individu aprèn una llengua per raons laborals o econòmiques.

üBilingüisme Integratiu: s’aprèn una llengua per integrar-se dins d’un grup social (per Exemple, els immigrants).

üBilingüisme Simètric: dominen les dues llengües per igual en tots els àmbits d’ús.

üBilingüisme Asimètric: una llengua la dominen més que l’altra.

2.Bilingüisme social

És La situació de bilingüisme més freqüent. Es tracta de situacions on el bilingüisme individual afecta col·lectius sencers dins d’una societat, els Individus de la qual aprenen una llengua per transmissió natural (la pròpia) i Una altra és la pròpia d’un altre grup.

3.Bilingüisme territorial

Es Dóna quan en un país trobam geogràficament ben delimitades les diferents Comunitats lingüístiques. Cadascuna d’elles disposa d’una sola llengua pròpia. És el cas de Bèlgica, per exemple: en el nord es parla flamenc (holandès), i al Sud való (francès), la capital és bilingüe, i a més hi ha unes petites regions De parla Alemanya.

Entradas relacionadas: