Biología 5

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 

BACTERIS: Presenten un unic cromosoma en forma d'anell.

Els plasmidis son petites molecules de DNA en forma d anell K aporten gens funcionals K no es troben al cromosoma bacteria.

FENOMENS PARASEXUALS EN BACTERIS

1. Conjugació: Procés de transferencia d'informacio genetica des d'una celula bacteriana donadora a una altra receptora.

2. Transformació: Incorporacio de DNA extracelular a l'interior d un bacteri. L'exit d aquest proces de pen de la permeabilitat de la paret celular, de la membrana celular. El DNA incorporat tambe por integrarse dins el cromosoma bacteria.

3.Transducció: transferencia de material genetic entre bacteris, emprant com agent emissor un bacteriofag ( virus que infecta als bacteris).

GAMETES

Son cadascuna de les celules sexuals que aporta cada individu sexual i que en fusionarse formen una nova celula.

Gametogenesi: fa referencia a la firmacio dels gametes.

En els animals el sorgans que produeixen els gametes son els gonades i en les plantes els gametangis.

CP: Per cada oocit que fa meiosi nomes es produeix un que sigui funcional i apte per ser fecundat.

Foli·licles ovaris: acumulacio de celules  mes o menys esferiques que es troben a l'interir de l'ovari.

DISPARITAT DELS GAMETES

Isogamia: gametes son identics, generalment mobils

Anisogamia: un de les gametes es inmobil i mes gran

Oogamia: La gameta inmobil, femeni es ric en reserves nutritives, que hereta despres de la fecundacio.

Entradas relacionadas: