Biologia -tema 6 parte 2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,14 KB

 
2. Teories de l'evolucio actual
2.1. El neodarwinisme o teoria sintetica
Aquesta teoria diu:
1. El proces evolutiu es basa en els principis darwinistes de la variabilitat de la descendencia i de la seleccio natural.
2. De Vries va descobrir que les mutacions produeixen varianilitat en la descendencia és deguda a la mutacio i la recombinacio genetica. Les mutacions creen nous gens, mentre que la recombinacio tan sols crea noves combinacions de gens.
3. Hardy i Weinberg van demostrar que el que evoluciona son les poblacions i no pas els individus. Les poblacions perduren i van canviant a mesura que varien les seves frequencies geniques, mentre que els individus moren amb el mateix genotip amb que van neixer.
4. Fisher,Haldane i Wright van demostrar que els factors que fan variar les frequencies geniques d'una poblacio son la seleccio natural, les migracions, les mutacions i la deriva genetica.
5. Perquè dues poblacions evolucionin de manera diferent fins a dornar lloc a dues especies, cal que es mantinguien aillades entre si.
2.2. La teoria naturalista
Kimura va proposar la teoria naturalista de l'evolucio molecular. A partir del 1980 en que es va començar a deduir la sequencia de nucleotids dels acids nucleics, es va observar que les diferencies individuals del DNA encara son mes grans.
Segons la teoria naturalista la major part de les mutacions moleculars no son ni favorables ni desfavorables, es a dir, son mutacions neutres, per la qual cosa la seleccio natural no les afecta. La mjor part dels canvis evolutius moleculars no serien adaptatius.
2.3. La teoria de l'equilibri puntuat
Aquest tipus de evolucio es facilment interpretat pel neodarwinisme sueguint l'anomenat model del gradualisme filetic. Les seves caracteristiques son:
- Totes les especies successives formen una sola linia evolutiva a partir de l'especie ancestral.
- La transformacio es lenta i continua.
- La transformacio es produeix en tota la poblacio.
Aquesta teoria es bsa en la hipotesi que una petita poblacio de l'especie ancestral va quedar aillada de la resta en una petita zona i per tant va evolucionar d'una manera diferent fins que en va sorgir una nova especie.
3. La genetica de les pobla cions
El neodarwinisme o teoria sintetica, es el encarregat de explicar el mecanisme de l’evolucio, que son:
- La p oblacio g enetica , amb les frequencies geniques i genotipiques corresponents.
- Els factors que poden alterar les frequencies geniques son la seleccio natural, la mutacio, la migracio i la deriva genetica.
- L'aillament geografic de les subpoblacions.
Poblacio gentica i frequencies geniques:
Una poblacio es el conjunt d ' individus de la mateixa especies que habiten al mateix lloc i que per aixo poden encreuarse entre si. Per tant compartiexen un conjunt de gens. Anomenat fons genetic comu.


- Freqüencies genotípiques son el tant per 1 que hiha de cada genotip. En una poblacio d’individus diploides, cada locus es ocupat pero dos al.lels iguals o diferents.
- Freqüencuies géniques son el tant per 1 de cadascun dels alels que hi ha per carácter. A partir de les frequencies genotipiques es pot calcular .
La llei de Hardy i Weinberg
Segons Hardy i Weinberg el 1908, en una poblacio d’organismes amb reproducio sexual, en la cual tots es encreuen al atzar, s’anomena poblacio panmíctica o demo, i en la cual no hi ha mutacions ni migracions, ni deriva genetica, ni hi actua la seleccio, les freqüencies geniques i genotipiques es mantenen constant de generacio en generacio. Per tant la poblacio no evoluciona y la frecuencia de gens no cambia.
Les mutacions.
Les mutacions son canvis ine s pertas i a l’atzar en la informacio genetica . Son preadaptatives , no es donen les que son beneficioses, sino que es donen en totes direccions i es la seleccio la que afavoreix sobreviure als portadors de mutacions beneficioses. Les mutacions que tendeixen a donar-se repetidament s'anomenen mutacions recurrents, son les que tenen importancia dins de l'evolucio, mentre que les altres no tenen transcendencia evolutiva.
Les migracions
Les migracions son les arribades d'individus d'altres poblacions (immigracions) o la sortida d'individus propis (emigracions). El fons genic d'una poblacio pot variar per l'aportacio o substraccio d'al·lels deguda a les migracions. Aquesta variacio rep el nom de flux genetic.
La deriva genetica
Es el canvi en les frequencies geniques que es dona quan el nombre d'individus reproductors forman la generacion s egüents que resulta inferior al que es imprescindible perque aquestes frequencies genetiques hi estiguin ben representades.
Efecte fundador: Com menys individus siguin, mes influiran les severes caracteristiques, i per tant mes diferent serà la seva progénie respecte de la poblacio mare.
Efecte coll d’ampolla: llocs on periódicamente pero sequeres plagues o incendis, hi ha reduccions drastiques del nombre d’individus, i per tant, hi ha una gran deriva genetica.
La seleccio natural.
La seleccio natural es la eliminació dels individus menys aptes, menys eficacia biologica. D’aquesta manera s’originen les adaptacions.
Les freqüenciues genetiques que s’o b serven es el resultat de l’equilibri entre la muta cio i la seleccio. Hi ha tres tipus de selccio:
- Seleccio direccional: s'afavoreix un genotip extern. Com per exemple l'augment de la mida mitjana d'una especie.
- Seleccio estabilitzadora: s'afavoreix un fenotip intermedi. Com per exemple mantenir la mida mitjana.
- Seleccio distruptiva: s'afavoreixen els dos fenotips externs. Es que com els petits no son detectats i el s grans poden fugir al final sortiran dues subpoblacions.

Entradas relacionadas: