C1 sistema sanitari

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,24 KB

 

1)Presentacions sanitaries del SNS: orientat a garantir unes condicions bàsiques i comunes en tot l'Estat per aconseguir una atenció sanitaria integral, continuada i de qualitat, organitzant aquest assistencia en dos nivellls: atenció primaria i atenció especialitzada. El SNS ha establert una cartera de serveis comuns de prestacions sanitaries, es a dir, un cataleg en que es defineixen les prestacions. Aquest cataleg inclou serveis de caracter preventiu, diagnostic, terapeutic, rehabilitador, de promoció i de manteniment de la salut adreçats als ciutadans. Les prestacions es poden organitzar en 5 grups: -Prestacions de salut pública, -Atenció primaria, -Atencio especialitzada, -Prestacions farmaceutiques i prestacions complementaries. En aquestes prestacions tenen dret al fet que se'ls facilitin tots els serveis d'informació i documentació relatius als procediments administratius necessaris per al proces assistencial. La cartera de serveis no inclouen les tecniques, farmacs, o procediments amb una eficacia que no estigui prou provada o que es trobin en fase d'investigació. -Prestacions de salut publica: inclouen el conjunt d'accions organitzades per les administracions públiques per conservar, protegir i promoure la salut de la població. -Atenció Primaria: primer nivell al qual els usuaris han de recorrer quan tenen un problema de salut o volen prevenir-lo. Aquesta assistencia inclou: ·Indicació o prescripció i realització de proves diagnostiques basiques i de procediments terapeutiques. ·Administració de tractaments parenterals. ·Realització dels programes establerts per a la zona basica de salut pels serveis de salut en accions d'educació sanitaria. ·Atenció a programes especifics per a grups de població concrets ex: atenció l'infancia, a la dona, a l'ancia. ·Estudi de problemes de salut de la zona i l'organització de programes sanitaris. ·Derivació de pacients a l'assistencia especialitzada. -Atenció especialitzada: activitats assistencials, de diagnostic, terapeutiques i de rehabilitació. Inclou: ·L'assistencia especialitzada en consultes hospitalaries o extrahospitalaries. ·Hospitalització en regim internament. ·Suport d'atenció primaria en l'alta hospitalaria i en l'hospitalització a domicili. · Indicació o prescripció i realització de procediments diagnostics i terapeutics. ·Rehabilitació en pacients amb deficit funcional. -Prestacions farmaceutiques: inclou els medicaments i productes sanitaris necessaris per tractar el problema de salut. S'exclouen d'aquestes prestacions els medicaments publicitaris, els cosmetics, aigues minerals, dentrifrics. Prescrit per un professional legalment capacitat que presti els seus serveis en institució del SNS i realitzar-se en recepte oficial. -Prestacions complementaries: elements addicionals necessaris per aconseguir una assistencia integral adequada.2)Atenció primaria.Els centres de salut: CAP lloc fisic en que es desenvolupament les activitats assistencials d'atencio primaria d'una area basica de salut. Funcions: -Constituir l'estructura física per a les consultes i altres serveis assistencials de ls població que atenen. -Reunir les instal·lacions i els recursos materials necessaris per a la realització. -Facilitar el treball en equip dels professionals sanitaris de la zona. -Servir com a centre de confluencia entre la comunitat i els professionals sanitaris. -Estructures física: potenciant les zones de treball en equip, reunió i participació. Activitats complementaries com laboratori, radiologia o rehabilitació. -Equip d'atenció primaria (EAP): equip multidisciplinari, integrat per professionals sanitaris i no sanitaris. Constituits per metges o de familia, pediatres,infermeres, llevadores, farmaceutiques, veterinaris. -Equip bàsic d'atencio primaria (EBAP): format per metges generals, pediatres,infermeres, treballadors socials i administratius. L'EAP esta dirigit per un coordinador mèdic. Funcions de L'EAP: prestar assistencia sanitaria bàsica de forma ambulatoria, domiciliaria o d'urgencia. Funcions: -Activitats de promoció de la salut. -Diagnostic de salut de la zona. -Prevenció de les malalties identificades. -Docencia i investigació. -Participar amb altres institucions. -Avaluar les activitats realitzades i els resultats obtinguts. L'assistencia sanitaria directa (ambulatoria  i domiciliaria) s'organitzen sota 2 modalitats : -Assistencia a demanda: sol·licitada directament pel pacient. -Assistencia programada: s'acorda amb antelació mitjançant cita previa, fet que permet una atenció mes estructurada. -Equips de suport: -Centres i unitats bàsiques d'orentació familiar. -Unitats de salut mental. -Unitats de psicoprofilaxi obstètrica.

Entradas relacionadas: