C3 compra-venda

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,53 KB

 

Persones que intervenen en el pagament d'un xec:

Classes de xecs:

-Al portador;  s'ha de pagar a la persona que els presenta el cobrament.

-Nominatiu; van destinats a una persona física o jurídica.

-Nominatiu a l'ordre; a nom d'una persona física o jurídica per tal que aquesta pugui transmetre'l per endós.

L'endós és una clàusula que serveix per transmetre el xec. Qui ho transmet es l'endossant i qui el rep, endossatari.

El xec nominatiu no a l'ordre prohibeix l'endós.

Xecs especials:

-Xec barrat general; Només es pot cobrar mitjançant abonament quan s'ingressa en el compte corrent del tenidor.

-Xec barrat especial; Es pot presentar a cobrar mitjançant compensació e ingressos en el compte corrent del tenidor.

-Xec conformat; Totes les dades són conformes i que pot ser satisfet.

El pagament del xec:  El tenidor d'un xec l'ha de presentar al cobrament en els terminis següents:

-El xec emès per pagar a Espanya (quinze dies).

-El xec emès a l'estranger (vint dies).

-El xec emès fora d'Europa (seixanta dies).

L'ordre de no pagar un xec no té efecte dins del termini de presentació, excepte en robatori o pèrdua.

El pagament parcial del xec: Quan el compte corrent del lliurador no té fons per atendre la totalitat del pagament, el banc està obligat a pagar el saldo que hi ha en el compte en el moment de la presentació del xec.

L'aval és una fórmula que permet que una tercera persona garanteixi el pagament d'un xec si no ho fa el principal obligat.

Les targetes de crèdit és un document que permet al titular adquirir béns i serveis sense fer cap pagament immediat.El tenidor pot reclamar a la persona contra qui executi l'acció les quantitats següents:

L'import del xec no pagat, El 10% de l'import no pagat, Rèdits al tipus d'interès legal amb augment de dos punts, Despeses i Indemnització per danys i perjudicis.

El xec bancari:

-L'expedeix el banc a petició del titular d'un compte bancari.

-El banc retira del compte bancari l'import del xec.

-Té la garantia que sempre es pagarà.

-El banc cobra una comissió per la gestió que fa a la persona que sol.licita el xec.

El rebut és el document que emet la persona que cobra una quantitat i que lliura a qui li paga, com a justificant d'aquesta quantitat que ha rebut. Els rebuts s'han d'estendre en uns impresos destinats a aquesta finalitat i consten de rebut i matris.

Les targetes comercials són targetes emeses per entitats comercials.

La transferència bancària és l'operació mitjançant la qual es fa un traspàs de fons entre dos comptes corrents, corresponents a dos titulars diferents o al mateix titular, però amb compte obert en distints establiments bancaris, tant a dins de la mateixa localitat com a fora.

Característiques del lliurador:

-La signatura ha de ser autògrafa i identificable amb la que té de control el banc.

-No és obligatori consignar el nom del lliurador.

-En el cas del pagament d'un xec estès per una persona que no tingui poders, qui firma queda obligat en virtud d'aquest xec.

-El lliurador garanteix al tenidor o prenedor i als endossants el pagament del xec.

Altres mitjans de pagament:

L'abonament en compte; mitjà de pagament que consisteix en ingressar una quantitat en el compte d'un altre titular a través d'un imprés bancari.

El gir postal; Consisteix en la tramesa de diners mitjançant el servei postal de Correus.

Entradas relacionadas: