Dos camins de les llengües minoritzades

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,45 KB

 

En una situació comunicativa determinada, sempre hi ha necessàriament algú que parla en un lloc i en un temps determinats, les coordenades bàsiques de l'acte de parla són: jo-ara-aquí, Lo que viene a continuacion es el cuado d'espai:

Grau: Pròxim->Demostratius: aquest,aquesta,aquests,aquestes->Adv:aquí->Pron: això

Grau: Llunyà->Demostratius: aquell,aquella,aquells,aquelles->Adv:allà,allí->Pron: allò

Cuadro de tiempo:

Adv: Abans:ahir,abans-d'ahir->Ara: avui,enguany->Després:Demà,demà passat

LocuVerbals: Abans->Ara->Després:a continuació de demà en 8

SN: Abans:el mes passat, dissabte passat->Ara: aquest any->Després:dijous vinent, el segle vinent

p,t,k,g(oclusius) s,z(frikatius) x,ix,g,j,tx,ig(fricatius)

x[   ]: començament de mot, darrere consonant,darrere i, darrere la U dels dift decreixents.

ix[  ]: darrere les vocals a,e,o,u

g[  ]: davant e,i

J[  ]: davant a,o,u, partícules -jecc i -ject, verb jeure i altres mots

TX [  ]: començament de mot,entre vocals, fi de mot

IG [  ]: Fi de mot(alternant amb j,g,tj,tg a l'interior de mot)

El contacte entre llengües implica el bilingüisme, es a dir, l'ús alternat de dues (o més) llengües.

El bilingüisme individual: 1 persona capaç de fer servir dues llengües. El bilingüisme social: mateix estat o ciutat s'utilitzen dues llengües o + , la pròpia i les forasteres.  El bilingüisme territorial:espai geogràfic queda dividit en dues o + zones clarament delimitades segons els idiomes.

La llengua minoritària és la que te pocs parlants, pero es usada en tots els ambits de la societat. I la llengua minoritzada  és la que troba en una situació de desigualtat, tant en els usos públics i privats.

Les llengües minoritzades només tenen 2 camins, en la substitució lingüistica la llengua no és considerada de prou prestigi, entra en un procés que duu a la desaparició, els adults ja no la volen transmetre als joves. La normalització depèn de la voluntad positiva dels qui la utilitzen, que ha d'anar acompanyada de la promulgació de lleis que afavoreixin que la llengua pròpia guanyi nous espais socials i nous parlants


B- davant /i r, darrere m, alternant amb p  V- darrere n,alternant amb u, terminacions de l'imperfet

M- davant m,p i b, expec: enmig,tanmateix i mots començats per con-,en-,in-         r: començament de mot, després de consonants,mots compostos  RR: entre vocals.

Paraules que provenen d'altres llengües es diuen préstecs o manlleus, dins els manlleus hi han els neologismes, que son mots procedents d'un llenguatge especialitzat, altres que s'han format per prefixació.Sufixació,composició i abreujament. Es parla de barbarismes quan els manlleus son innecesaris perque ja hi han altres paraules genuïnes amb el mateix significat.

Un calc sintàctic o semàntic consisteix a adaptar estructures lingüistiques d'altres llengües en substitució de formes genuïnes

La comunicació es pot establir x 2 canals: oral i escrit. La comunicació es pot establir per 2 canals: oral i escrit. L'acte comunicatiu segueix els mateixos passos: l'emisor elabora un missatge a partir d'uns signes recollits en un codi i el transfereix mitjançant un canal a traves del temps, al receptor.

Entre els registres formals hi ha l'estandar, una varietat comuna d'una llengua acceptada i entesa per tots els seus usuaris: el registre literari i el cientificotècnic

Entre els registres no formals hi ha el col·loquial ( el de confiança ) que comprèn tot el cabal lingüístic que fem servir en les activitats i les relacions personals de cada dia, i el vlgar ( analfabets i insults)

Entradas relacionadas: