La cançó dels pronoms febles

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

 
Cançó popular: És la composició poètica creada o adoptada pel poble i transmesa oralment de generació en generació.
Corranda: Cançó curta, sovint improvitsada (cançó per ballar).
Goig: Cançó de lloança a la Mare de Déu o a un sant (per demanar ajuda).
Nadala: Cançó de les festes de Nadal que tracta temes relacionats amb el neixement de Jesús.
Romanç: És una cançó narrativa generalment tracta una història dramàtica o commovedora.
Rima assonant: Repetició dels mateixos sons vocàlics a fi de vers.
Rima consonant: Repetició dels mateixos sons vocàlics i consonàntics a fi de vers a partir de l'ultima vocal tònica.
Determinans numerals: Acompanyen a un nom i en diuen la quantitat exacta (els cardinals: quatre, cinc), l'ordre que ocupa dins una sèrie (els ordinals: quart, cinquè) o una part (els partitius: un terç, un dècim)
Determinans quantitatius: Van davant d'un nom per indicar-ne una quantitat de manera imprecisa.
Determinans indefinits: Van davant un nom per determinar-lo d'una manera imprecisa.

Les cartes: Presenten sempre un format característic.
Organització carta: 1- Localitat i data 2- Salutació 3- Cos o contingut 4- Comiat 5- Signatura.
Verbs: 1- Cantar 2- Perdre 3- Témer 4- Dormir 5- Servir
i i i i eix / i
is is is is eix / is
i i i i eix / i
em em em im im
eu eu eu iu iu
in in in in eix / in

Coses altres temes: Emissor, Receptor, Llenguatge i Formules

Entradas relacionadas: