Cançons de bandolers

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,59 KB

 
Edat Moderna:en el Segle XV és el final de l'Edat Mitjana i el començament de l'Edat Moderna, aquests límits del nou període se solen fixar entre la caiguda de constantinoble en poder dels turcs (1453) i la revolució francesa (1789). En quests tres segles i mig la societat europea configurara un nou orde sociopolític, una nova manera d'entendre el món i una nova sensibilitat artística. L'Edat Moderna es parteix en tres moviments artístics i literaris, el Renaixement (s.Xv-xvi), el Barroc (s.Xvii) i finalment l'ilustracio i neoclassicisme (s.Xviii).Les característiques generals de l'Edat Moderna europea són: -La consolidació de la burgesia urbana (mercaders,artesans i profesionals),-simplanten les monarquies autoritaries, i s'inicia la colonització d'àmerica.-es comença a aplicar el mètode experimental, esprodueix un gran progrés en tots els camps de la investigació científica.-Prospera una visió autopocèntrica de l'univers (l'esser huma centre de l'univers) i nexen uns nous valors socials i polítics(llibertat,igualtat,justícia...).-Artísticament, es recuperen els ideals clàssics bassats en l'harmonia i l'equilibri.
Barroc: El Barroc es el moviment que predomina a Europa, España i Anglaterra, durant el Segle XVII.El naixemen del Barroc es porta a finals del Segle XVI en un moment de crisi política i religiosa, economica i cultural. El Barroc representa la diversitat cultural i artística que presenta trets peculiars i diferenciats en cada país. A tot arreu, lart i la literatura tendeixen a accentuar-ne els aspectes negatius per mitja de la paròdia, la caricatura i la sàtira. L'artista del Barroc sotmet lestetica classica a jocs visuals, efectisme, grandositat, deformació, per tal dinpressionar el public. En aquesta gran epoca del renaixemen compten amb dos grans figures literaries: -Miguel de Cervantes (1547-1616),-William Shakespeare (1564-1616):escriptor més important de la lite. Anglesa. ELS AUTORS mes destacats van ser: -Góngora (1561-1627)"poeta",Quevedo(1580-1645)"poeta",Lope de Vega(1562-1635)"Dramaturg",Calderón de la Barca(1600-1681)"Dramaturg",Frai Luis de Leon,san Juan de la cruz i sta teresa de Jesús "Místics".

Edat Moderna A LES PARLES CATALANES:Característiques de la situació historica: -economia poc desenvolupada: perdua dels mercats mediterranis i la imposibilitat dincorporar-se al mercat Atlàntic, van fer que leconomia catalana fos bassicament una economia de subsistencia i autoconsum. - situació política desfavorable: Unió dinastica de la corona de castella i corona d'Aragó va fer que la cort reial es trasllades a castella.
POESIA CATALANA DEL Barroc:La poesia barroca es entesa com un exercici de virtuosisme retòric, amb abundancia de metàfores, hiperboles, paradoxes, antítesis, hiperbatons, etc. Francesc vicent García (1579-1623) es autor duna extensa obra poetica que es caracteritza per la seva diversitat de fvormes i sobretot de registres: va compondre romanços burlescos i satires despietdaes, poemes obsens i escatologics (grollers,bruts,impúdics...) .
LITE ORAL:es la lite no culta, es trasmet de pares a fills, sempre es anònima, la lit oral folclorica sempre es cantada, es un mirall per veure com es un poble (les seves costums).
GENERES LITE ORAL:Goigs, Cançons religioses, profans(corrandes o cançons de panderes(cançons NO religioses), cançons de bandolers(s.XVI-XVII), aquesta va surgir a partir del regne de Felip II.

DECADENCIA: S.XVI-->PROGRESIVA
S.XVII-->PROGRESIVA
S.XVIII-->TRENCAMENT

Entradas relacionadas: