Característiques del dialecte alguerès

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,98 KB

 

Agudes:vocal,vocal+s,en i in/Planes:Contrari a agudes/Esdru: Totes////Diptongs(juntes)1)Forta+feble 2)Feble+feble Hiats(separades) 1)Feble+Forta 2)Forta+Forta 3)Trencar diftong-a)accent si es pot b) dieresi si no es pot ///La dieresi:2 usos->1)fer pronunciar: qüe,qüi,güe,güi.2)Trencar un diftong en el cas que no es pot accentuar///ROSSELLONÈS->vocabulari:ca-gos,cambra-habitació,cercar-buscar,eixir-sortir,aima-anima,linya-canya de pescar,bolanger-forner,forxta-forquilla,gató-pastís,votura-cotxe,usina-fabrica,ruta-carretera,pallago-noi,sous-diners/característiques->no hi ha e/o tancada ni oberta,o>u en monosilbas o final de paraula,gúa>ço/qua>ço,no hi ha esdrúixoles,i/u/a(vocal neutra), vocal neutra desapareix  en acaaben en -ia/davant de -r,pronuncien la r com la r uvular francesa,reforç de mots acabats en -r-ndr>nr,desapareix la -x final,no iodització,articles = a central,1a persona indicatiu amb -i,alguns acabats en -er/-ir afegeixen una -e,verb ser s'utilitza com a auxiliar en les formes compostes,utilitzen PAS en comptes de no.


 BALEAR->vocabulari: al·lot->noi/a,ca/cussa->cos/ossa,capell->barret,doblers->diners,horabaixa->tarda,berenar->esmorzar,calces->mitges,calçons->pantalons,nina->nena,padrí->avi,arena->sorra,espill->mirall,granera->escombra,safannaria->pastanaga/característiques->ll desapareix o es ioditza,paraula acaba en s i la eguen comença en consonant, desapareix la s i s'enforteix,pronuncies -nt,pb/bl doblen,article salat ( es,sa),1a persona present sense vocal (em mor),combinació aguda,vocal neutre tamb´en silaba tonica,diftongs au>o,comencen en o>au,desapareix -a en finals ia//ALGUERES->característiques:7 fonemes,la o i la u es redueixen a u,es neutrlitza la A i la E, la d i la l intervocaliques passen a r, la d del grup intervocalic -dr- passa a rr,la ll en alguns casos passa a l i en altres es manté ll,no hi ha iodització,la nasal ny es despalatalita i passa a n,sona la consonant final en el grups -nt i -ng, la -r final sol ser muda,diferencia entre v i b,fan els plurals amb -ns,1a persona present sens -o, el perft es forma amb l'auxiliar ser

Entradas relacionadas: