Característiques del dialecte alguerès

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,07 KB

 

DIFERENCIES ENTRE CATALÀ OCCIDENTAL I LORIENTAL
Català occidental(Dialecte nord-occidental i valencíà)
Distinció clara en larticulació de les vocals àtones, major presència del so é pel fet de mantenir en algunes paraules el mateix so del llatí vulgar, manteniment del diftong -gua final,pronunciació de la i en el grup ix darrere vocal i recuperació de la n etimològica darrere vocal àtona en fer el plural dalgunes paraules.
Català oriental(dialecte septentrional o rossellonès, central,balear i alguerès)
Confusió en larticulació de les vocals àtones, major presència del so Ê pel fet dhaver modificat en algunes paraules el so é del llatí vulgar, tendència a reduir a un únic so vocàlic el diftong -gua, emmudiment de la i en el grup ix darrere vocal i no repercussió de la n etimològica darrere la vocal àtona en fer el plural dalgunes paraules.

CARACT. DEL DIALECTE NOR-OCCIDENTAL
Les pròpies que hem vist del català occidental, larticle determinat masculí manté la
forma antiga: lo/los, els pronoms febles presenten les formes planes davant del verb, els
verbs incoatius de la tercera conjugació presenten un i tònica i el present de subjuntiu
manté les desinències antigues.
CARCT. DEL DIALECTE ValencíÀ
Les pròpies que hem vist del català occidental, fonèticament, larticulació de la r final, larticulació labiodental de la v i tendència a emmudir la d intervocàlica(principalment en els sufixos -ador i -ada, tres Graus de localització pels demostratius,formes femenines dels possessius característiques,

els pronoms febles presenten les formes planes davant el verb i certes combinacions característiques, la primera persona del present dindicatiu presenta la terminació -e; el present de subjuntiu manté les desinències antigues i limperfet de subjuntiu presenta les terminacions -ara, -era, .Ira, bi sutilitza larticle davant els noms propis de persona i lèxicament, te mots compartits amb el nord-occidental, el balear, mots amb la mateixa etimologia castellana, arabismes i mots provinents del mossàrab.
CARACT. DEL DIALECTE SEPTENTRIONAL O ROSSELlONÈS
Les pròpies que hem vist del català oriental, la reducció de la quantitat de sos vocàlics per la pèrdua de certes vocals, tenen tendència a pronunciar amb el so u o la o tònica tancada, larticulació del grup -eix final amb el so de la i, elisió del so final de les paraules esdrúixoles acabades en -ia i el desplaçament de laccent a la síl·laba següent en les paraules esdrúixoles, lús de les formes planes davant el ver i ús dels pronoms febles davant les formes no personals del verb,formes femenines dels possessius característics, la primera persona del prsnt dindicatiu te la terminació -i, les oracions negatives es construeixen amb la partícula pas i lèxicament tenen mots exclusius,compartits amb altres dialectes,occitanismes i Gal·licismes.

Entradas relacionadas: