Característiques dialectes catalans

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

 

El dialecte central: 1. Les esmentades anteriorment com a pròpies del bloc oriental. 2. En laspecte fònetic els parlars solen presentar aquestes característiques: - Emmudiment de diverses consonants finals: fuste(r), cam(p)..-Geminació d'oclusives en mots com poBle, triPle, teCla, reGla..- Tendència a fer la iodització en algunes comarques. Es tracta de pronunciar la consonnt LL d'algunes paraules com una i: 'ceia' ( cella ). 3Us de larticle davants els noms proppis de perosna: en/l' ( davant els noms masculins ) la/ l'( davants els noms femenins ): en Pere, l'Albert..4. U de les formes reforçadés dels pronoms febles davant les formes verbals: emcanso, et canses.. 5 . Pel que fa al lèxic, present alguns mots específics, ppoc utilitzats en els altres dialectes: abans - d'ahir.

El dialecte balear: 1. Les esmentades anteriorment com bloc oriental. 2 . En laspecte fònetic els parlars balears solen presentar aquestes característiques: - Articulació de la vocal neutra en posicicon tonica en paraules com cEba. - Elisió del so final de les paraules esdrúixoles acabandes en -ia ( menys a menorica i eivissa ). -Articulació labiodental de la v. -Presència de la iodització: laconsonant LL de moltes paraules es pronuncia com una i: abeia ( abella ). -Reducció dels grups -gúa / -qua en posició final -go/ - ço: llengO ( llengua ). 3. L'Artile determinat té les formes es ( so), sa, es ( sos, ets ). 4. La conjugació verbal presenta aquestes caraacterístiques: - La primera persona del present didicatiu sense desinència: jo cant. -Els verbs de la primera conjugació mantenen la A com a vocal temàtica: nosaltres cantam. 5.Els pronoms febles presenten les formes plenes davant el verb: jo me cans. 6. Lexic: -Mots exlcusius: al·lot ( noi ). - Paraules compartimes amb altres dialectes : granera ( escombra ). -Arabismes poc coneguts en altres dialectes: a betzef ( en quantitat ).

Entradas relacionadas: