Característiques de la poesia de salvador espriu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,79 KB

 
NOUCENTRISME:(lo q se) Josep Carner: van néixer el 1884 i va morir el 1970. Aficionat a l'escriptura des de ben jove. Va ser important en la vida política catalana. La seva trajectòria literària es divideix en quatre etapes. 1) etapa d'indicació: des de 1896 fins 1905. Infundat per la poesia modernista, xo s'observen caract del que serà la posterior. El llibres dels poetes 04 i primer llibre dels sonets05. 2)etapa noucentista, del 1906 al 1924, és la consolidació de carner com a poeta. Publicà els fruits sabrossos 06 que representa la congregació com a poeta noucentista. Totes les obres segueixen les característiques del noucentisme, xo apareix la ironia. 3)la tercera etapa, relacionada amb la crisi del 'estètica noucentista i amb la descoberta del simbolisme, va del 1925.1935. El cor quiet255. Es caracteritza per la humanització de la poesia, l'iterés per les coses senzilles i la contemplació de l'existència. 4)la darrera etapa evolucionà cap a la metafísica. Profunda reflexió sobre el destí de l'ésser humà. Nobi41. El seu iterés per la narrativa el va dur a convertir-se en un traductor destacat. Col·laborà en la veu de Catalunya.ANYS 30 i 40. Carles ribes: ha estat una de les figures més importants de la literatura catalana del Segle XXX. No tan sols per la seva producció poética, sinó també com a traductor i crític. Va néixer a Barcelona l'any 1893. Va estudiar dret i lletres. Des de men jove se li va despertar la voació literària i l'interés per els clàssics. A ser professor a l'escolta de bibliotecàries i cl·laborà en les revistes. Quadern d'estiu i la revista. Traduí diversos autors clàssics com ara Homer i també poetes i narradors del Segle XIX i 20 com walter scott. Publicà dos llibres per infants les aventures de perot marresquí17 i sis Joans 28. Carles ribes va ser un home de lletres que representà la professionalització de la cultura i la normalització de l'intel·lectual. El 1939 s'exilia a França i el 1943 tornà a Catalunya, reprenguen la activitat intel·lectual malgrat la repressió del règim franquista. Pública: les elegies de bierville 43. Mor a Barcelona el 1959. OBRA: 1)19 publica el primer llibre d'estances, relacionat amb el noucentisme poesia introspectiva amb un desig d'objectivació i q busca la perfecció formal. En aquesta obra predomina el tema amorós, xo també hi són presents el procés d'auto coneixement i la reflexió sobre el procés creador. 2) el segon llibre d'estances 30. La poesia evoluciona cap una línia + personal que s'acosta a la poesia pura. 3)aquesta concepció de la poesia culmina amb l'obra tres suites 37,: llibre de sonets dividit en 3 parts: un nu i uns ulls, lírica de combra, i espectador. Cada part arranca duna mateixa situació; un objecte i espectador que el contempla. 4) del joc i del foc 46: recull dues col·leccions de poemes breus, “les tankes de les quatre estacions i les tankes de retorn. La tanka es una forma estròfica japones que consta de 5 versos, el primer i el tercer de 5 síl·labes i els altres de 7. 5) les elegies de Bierville 43 punt culminant de carles riba, l'obra va ser escrita durant l'exili del poeta. Consta de dotze peces q segueixen el model de les elegies gregues i llatines. 6) salvatge cor 52. és un llibre de vint-i-set sonets el els quals domina la temàtica religiosa. 7) esbós de tres oratoris 57. es l'última obra de riba. Consta de 3 poemes inspirats en poemes evangèlics.


traduí divrsos autors clàssics com ara omr i també poets i narradors dl sgl 19 i 20 com waltr scott. Publicà 2 yibrs pr infants ls avnturs d prot marrsquí17 i sis joans 28. Carls ribs va sr 1 om d ye3 k rprsntà la profssionalització d la cultura i la normalització d l'intl·lctual.L 1939 s'exilia a frança il 1943 tornà a Catalunya, rprnguen la activitat intl·lctual malgrat la rprssió dl règim frankista. Pública: lslgis d bierviye 43. Mor a barclonal 1959. Obra: 1)19 publical primr yibr d'stancs, rlacionat ambl noucntism posia introspctiva amb 1 dsig d'objctivació i q busca la prfcció formal. En aksta obra prdominal tma amorós, xo també i són prsntsl procés d'auto conixemnt i la rflxió sobrl procés crador. 2)l sgon yibr d'stancs 30. La posia evoluciona cap 1a línia + prsnal k s'acosta a la posia pura. 3)aksta concpció d la posia culmina amb l'obra 3 suits 37,: yibr d snts dividit en 3 parts: 1 nu i 1s uys, lírica d combra, i spctador. Cada part arranca duna matixa situació; 1 objct i spctador kl contmpla. 4) dl joc i dl foc 46: rcuy dus col·lccions d poems brus, “ls tanks d ls quatr stacions i ls tanks d rtorn. La tanka s 1a forma stròfica japons k consta d 5 vrsos,l primr il trcr d 5 síl·labs ils al3 d 7. 5) lslgis d bierviye 43 punt culminant d carls riba, l'obra va sr scrita durant l'exili dl poeta. Consta d dotz pcs q sgueixenl modl d lslgis grgus i yatins. 6) salvatg cor 52. és 1 yibr d vint-i-st sntsys quals domina la tmàtica rligiosa. 7) sbós d 3 oratoris 57. s l'última obra d riba. Consta d 3 poems inspirats en poems evangèlics.

Entradas relacionadas: