Carta de comanda

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4 KB

 

tema 4

 l'empresa ha de relacionar-sei cmunicar-seamb altres empreses privades i publiques a causa de l¡activitat mercantil.principals característiques de la corresponencia comercial:la correspondencia comercial té unpaper en las relacions mercantils.,, -que sigui fàcil de compendre,-que hi hagi una exposició adeuqada als tms.//l'antesignatura s'indica la raó social de l'empresa i el càrrec de la persona que signa. La signatura reservat per a la rúbrica del responsable de la carta.formula de salutació particular o a un empresari individual senyors/senyores,distingida senyora, bemvolgut senyor,benvolguda senyora.//posarias el segell d una empresa en la signatura.no perque taparia la signatura de la persona que firma, és té que pòsar per sota o al costat.quan utilitzem l'annex en les cartes comercials.hem d'escriure la parula annex a la parte inferior esquerra de la carta quan hi adjuntem documents.

tema 5

estils de cartes comercials l'estil hi ha diversos modern, modern certificat, professional, evolucionat.// el estil modern: està caracteritzat per la senzilleza en la dstibució i per la rapidesa a l'hora de mecanografiar-lo.estil modern certificat:es semblan al modern pero lapart del destinatari es situa ala banda dreta estil professional se sagna la salutació i e començament de paragraf de 2 a 3 cm, aquest estil és mes agil la lectura de la carta.estil evolucionat aquest estil sorgeix com a alternativa de relacions mercantilsctuals, que pretenen simplificar el contigunt de les cartes comercials tractant el tema directamen.cartes informes:informes personals, informes comercials/cartes de comanda: solicitud de infromacio, carta de comanda en ferm, carta de acceptació de la comanda,carta de combramen de comanda/cartes de reclamació: carta de reclamació de comanda, carta de recamació d'impagat. Estil que no s'utilitzen la salutació i el comiat:l'evolucionat. Les parts de la carta inici, contingut, final.//per solicitar u iforma ceomercial, s'ha de escirure amb presisico, s'han d'indicar els motius de la sol·licitud de la informació i s'ha de fer una referecnia a la confidencialitat de les dades que rebran.els requistis de una carta de comanda:S'han de deixar clarament per al tipus d'informació,ho ha d'haver una descripicio de tallada de la comanda.S'ha de comunicar de manera que el client no es senti ofes.// els requists de la ccpetacio de comandes. Son cartes simples per indicar l'accpetacio de la comanda de manera que no es necesari rpetir les condicions de la comanda si es que no hi hagut alguna incidenacia a diferencia en les condicions si hi ha alguna modificació que altera la comanda, s'ha de comunicar inmmediatament al client.inici:s'ha de inidicar el carrec de la persona que saluda a més de la raó social de l'empresaa o l'entitat., contingut: s'ha de indicar posar el nom del destinatari i després s'esponen els motuis de l'enviament del saluda.Final: S'ha de posar el nom i cognoms de la persona que envia el saluda., comiat que ha de sar  breu i amable, localitat i data d'acomadiament.quan es redacta un saluda: en 3º persona. Interlineat doble, contigut breu, no es signa, no ha de figurar e segell de la empresa,, no se ha dindicar l'adr´ça del destinatari.la comunicació de cartacter intern,serveix perque diferents departaments o seccions d'una empresa comuniquin entre si.

Entradas relacionadas: