Castelasº

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,17 KB

 

L'edadosfera: conjunt de sols del planeta (materials inorganics) sorres graves + materria organica (organismes morts)        Naixament: descomposicio del sustrat, Desenvolupament: un gruix i caracteristiques determinades,  Maduresa: put algud de la seva evolució, Deteriorament: destrucció progresiva. Mort: erosio del sol
--Factores q determinen levolucio del sol: Roca mare (su composicion determinan les caracteristiques del sol. el clima,  Vegetacio: enriqueix i protegeix el sol i degraden i afavoreixen l'erosio. L'edat del sol: es lenta i progresiva, modelat del relleu, acció Antropica (explotació excesiva)
--Tipus de Sols: Incipients: Sense hortzons, fred o arid: fluviosols(reben sediments de rius), litosols(rocallosos=, regosols(format sobre sediments de roques sedimentaries)
Perfil poc diferenciat o mitja:Horitzons distingibles per poc desenvolupament: leptosols,xerosols,salins,vertisolsarenosols,andonosols.
Sols totalment formats: horitzons clarament i diferenciats ->bruns humits, meridionals,calcaris,mediterranis
DOMINIS BIOGEOGRAFICS:
Eurosiberia:(alpi,subalpi,monta,basal)fauna molta diversitat,clima oceanic i muntanyos, 750mm, humitat, 10-30º aloctones //Mediterrani(maquia,garriga i estepa (zones semiarides) adaptacio a canvis T.//d'alta muntanya//macaronesic (islas canarias)cvegetacio tipus subdesertic, gran varietat vegetacio,(basal,intermedi,superior,muntanya,altamuntanya.//paisatge de riberaArees de clima oceanic:sols bruns humits i leptosols de tipus rànker
arees de clima mediterrani, Arees de clima semiarid, Xerosols, Areesd e litologia calcaria, sols bruns calcaris i leptosols de tipus rendzina. Arees de lleres fluvials
Paisatge:Ecosistema d'una area + elements economics,socials i culturals
Ecosistema: Elements biocenosi essers vius que habiten en la terra + el medi fisic on habiten(biotop)
Factors que influeixen en la vegetacio: Insolacio, Temp, precipitació.
Xerofila (climes secs) Higrofila (humides) Umbrofila(manca de llum) Termofila (no canvis Temp) Criofila(clima fred)
Relleu: Altura del relleu, solell (sol+calor)Obac(pocainsolacio fred i umit)
Elements antropics: extincio despecies, entrar nuevasÇ
Comunitat climax: relacio entre biocenosi i biotop es optima, equilibri. Vegetacio potecial o climacica: es donaria de manera natural. Vegetacio actual: per efectes antropics o a partir duna catastrofe natural, desequilibri. especies locals i de fora.
Autoctones: origen local, propies d la peninsula, silvestres(desenvolupen sense accio humana i molt) o edemiques: propies de arees concretes. Especies aloctones(fora): per accio antropica o corrents marins, Cosmopolites:introduides de manera involuntaria. Assilvestrades:poca cantidad,

Entradas relacionadas: