Cat dialectes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,98 KB

 
Oriental(rossellonès, central, baleàric, alguerès) -- Occidental(nord-occidental, valencià) /-/ catala occ (nord-occ+val):digraf ix al final o entre vocals es pronun. semi-voc / mots masc acabats en -e fan pl -ns / 1ª pers sing present ind acaba en [o] o [e] / davant del verb me te se mos vos se / v. incoatius increment amb -ix /-/ nord-occ: la e atona inicial s´obre a [a] / la o atona inicial diftongarse en au / mots dorigen llatins es mante la e i pot canviar a i / pos inicial i despres de consonant x s´articula com a africada palatal / en pos inicial [z] es pron [dz] / utilitza art masc arcaic lo i los / 1ª pers present ind acaba en -o / terminacions del subj en -e /-/ valencia:= q el nord occ + [uj] es pron [wí] / perd d intervocalica en suf -ada -ador / grup bl entre vocals la b s´articula fricativa / es pron ult consonant de -nt -nd -lt -ld -ng -nc / la r a final mot no enmudeix / distincio entre v labiodental i b bilabial / utilitza art el la els les / noms propis sense art / els possessius son meu meua teu teua seu seua alternats amb mon ma ton ta son sa / uti dmostr este esta eixe eixa aquell aquella / 1ª p sing pres ind acaba en -e / imperfet subj desinencia -ara -era -ira / comb pron febles 3a pers CI+CD son li´l, li la, els el, els la, li´n, li ho / prep amb passa a ser en / creïlla-patata, eixir-sortir, poqueta nit-vespre, escurar-rentar plats /-/ català oriental (rosell, central, balear, alguerès):els grups gua- qua- es redueixen a [gó] [kó] / els grup finals -gua -qua es redueixen a [[email protected]] [[email protected]] / el digraf ll s´articula i / mots acabats en -r afegeixen cons dental / 1ª pers sing pres ind acaba en [u] [i] [impers] / verbs incoatius -eix /-/ rosellonès:5 vocals tòniques [a] [e] [o] [i] [u] / el so [o] es redueix a [u] / mots esdruix pasen a ser plans / paraules esdruix acabades en [[email protected]] perden vocal neutra final / el so [xeix] en pos final cau / 1ª pers sing pres ind acaba en -i / ut verb ser com auxiliar / en or neg s´ut pas en canvi de no /-/ català central(barceloní, tarragoní, septentrional de trans, salat, xipella: 7 vocals toniques [a] [e] [E] [o] [0] [i] [u] i 3 atones [i] [u] [@] / no es pronuncia la t dels grups -nt -lt -rt / el so fricatiu [xeix] tendeix a africat [t+xeix] / el so africat sonor [dz] ensorda a [t+xeix] / la 1ª pers sing pres ind acaba en -o i es pron [u] / verbs incoatius -eix /-/ barceloní: obertura gran vocals [e] [o] [@] q es conv en [E] [0] [a] / demostr masc sing aquest aquests es pron [aquets] /-/ tarragoní: pron labiodental v q es distingueix de b / la n es palatalitza després de dift decreixent / la penultima s del demostr cau = q el barceloni + femeni / pron pers naltros, nantros, valtros / mots masc acabats en -e pl amb -ns /-/ septentrional de transició: inf de la 2ª i 3ª conj porten -e final / 1ª pers pres ind afegeix terminació en [u] del central una -t o una -c / imperfet ind porta una -v- inserida / frases neg porten poc, poc + que en lloc de no / el digraf gua es transforma en go /-/ salat: us article es, sa /-/ xipella:converteix e àtones de les sil finals en i /-/ balear: vocal neutra en posició tònica / mots esdruix acabats en [[email protected]] perden vocal neutre i es conv en plans / la v es pron labiodental i dif amb b / es pron la t dels grups -nt -lt / digraf ll es pron i o s´emmudeix / grup -tll- es conv en -tl- / ut art salat es, sa / ut art pers en, na / 1ª pers sing pres ind de 1ª i 3ª conj no porta desinència / pron pers noltros, voltros / davant verd ut formes plenes dels pron febles / al.lot-noi , doblers-diners , calçons-pantalons , llinatge-cognom , horabaixa-tarda , xot-be , nin-nen , idò-i doncs ,picapedrer-paleta , renou-soroll , ca-gos , pus-més /-/ alguerès: voc at [i] [u] [a], voc ton [e] [E] [a] / digrafs ll, ny es pron [l] [n] / la r seguida de consonant es conv en [l] / les cons d, l es pron [Rsombrero] / grup dr es conv en [r] / 1a pers sing pres ind no desin / pres ind verb ser jo só, tu sés, ell és, nosaltres sem, vosaltres seu, ells són, ut com aux / art det masc lo, los / possessius meu, mia, tou, tua, sou, sua, nostro, nostra, vostro, vostra / davant verb ut formes plenes dels pron febles / superlatiu es forma repetint adj / ecco-vet aquí, lego-tot seguit, alora-llavors

Entradas relacionadas: