Català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,33 KB

 
TEMA 3:
el text instructiu es un conjunt de regles o consells per poder arribar a un loc o muntat alguna cosa etc.quest tpu de text te que se precises,clares i ordenades
estructura : presentació,indica els matreials necessaris.procediment s'hi explica de menera abreujada i ordenada i clara.altres recursos sovint van amb matreial gràfic.
les grafies b/v
b.s'escriuen davant de L i R ,quant alternem la P i derrere de n .
la V:a les terminacións -ava,-aes,-àvem,-àveu,-aven,alternat la U
la G. davant de A , O, U. i Gu:davant de les vocals de E i I.
C/Q/QU.
C:davantA.O.U
Q: dvant dels diftongs, UA,UO,ÜE ,ÜI.
QU:davant de E ,I:nom: mot que designe a una cosa persona.genere .masculí i famani .nombre. si es`primera ,segona tercera sig o plu.Noms comunts o propis l'article:mot que precedeix el nom el qual concorda amb el nombre i genera. carcterístiques línguitiques
sintaxi:úsde frases siples, generalment exhratives.Verbs:sol haver molts per anr indicant el mes abiual es imperatiu el verb:forma inpersonal i perífreis d'obligació.Léxic te que ser concret i precís.connecors. ordials i cardinals.Recusos tigràfics en algus cacsos te que estar substituides les marques d'ordre amb uns signes.(punt,punt i coma).missatge no verbal. amb signes o moviments concrets..


TEMA 4.
les grafés m/N
M. avant de exepcions granmenet, tanmateix, enmig.davant de b.devant de p, expció. benparlat,devant de f excepcins , les paraules que comencen amb con-, en -,in-,i el prefíx circum-.
N:devant de qualsevol consonant que nosigui:m,b,p,f ecepció comte .devant de N.Abriabiarures son les representacions d'un mot o dels mots d'un sintagma per alguna de les seves lletres .suspenció tallant el mot.contracció.aliminat algunes lletres del mot.siglesson lletres generalment inicials de les diverses paraules que compoen el nom. ex ONG. organització no gubernamental. DNI:document nacional de identitat.ESO.educació secundaria obligatoria.FMI.fondos monotaris internacioals:ACAV:associació catalana d'atletes veterants .UAB. universitat autònuma de barcelona.vo.via oral.
IRPF. impostus de la reda de les personas fisìcas.MNAC:museu nacional d'art de catalunya .pronoms sn mots que substituexen el nom. personals forts i febles els forts tenen síl·laba tónica i fa de subjecte. iels febles sónmonosílabs àtums i representan el verb.i es coloquen derrere del verb. construcció pleonastiques, sobstituixen el complementdel o nom
la descripció consisteix en explicar amb les teves paraules com és unobjecte o persona etc..descrpicó tècnique. pretent serobjectiva i s'utitza en els textos expositius.Descrpció literaria té marcat caràcter subjectiu i hi predomina la intenció estetica .descripcions en les narracions solen representar una interrupció a la narració d'una ecena d'acciódescripió acumulaties. que no es fa d'un sol cop sinó que es va interalant dins de a narració o diàleg.descripcons ambientals , per mitjà de detalls
catala

Entradas relacionadas: