Català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,78 KB

 

On vivim?La poblacio es distribuix sobre la Terra de manera desigual.Es concentra als llocs que presenten unes caracteristiques fisiques favorables.Llocs on abunda laigua,climes temperats,valls i planes i recursos minerals i energetics.Relacionats amb la tradició,leconomia i la politica.Zones poblades des de lantiguitat,activitat economica i el govern.
Les grans concentracions de poblacio:
Mes del 90% dels habitants del planeta viuen a lhemisferi nord,on es distingeixen tres grans focus de poblacio.Asia oriental i meridional:Habita mes de la meitat de la poblacio mundial.Dos paisos mes poblats de la Terra:Xina i India.Europa:acull mes del 10% de la poblacio mundial.dos dels paisos ,mes densament poblats:Monaco i Malta.Nord-est i les costes dels Estats Units:tercer mes poblat del mon.300 milions dhabitants.La poblacio viu al voltant dels grans llacs i a les principals ciutats costaneres,causa del dinamismo economic.Focus menors.
Migracions:
desplasaments de la poblacio que comporten un canvi de lloc de residencia.
Emigracio:trasllat de poblacio.La persona sen va del seu lloc de residencia es un emigrant.
Immigracio:Utilitzem el terme… per a referir-nos a larribada de la poblacio procedent dun altre territori.La persona que arriba de fora sanomena immigrant.
Causes:raons economiques,causes politiques o catastrofe natural.
Tipus de migracions:Segons el caracter o naturalesa:forsades o voluntaries.Segons el temps:temporals o difinitius.Segons lespai:interiors o nacionals o externes o internacionals.
Migracions actuals:Lesser huma ha emigrat des de sempre,moviments migratoris han augmentat de forma extraordinaria en els dos ultims segles,tant dins el territori dun pais com dun pais a un altre.Interiors o nacionals:son distintes segons que siguen paisos subsedenvolupats o desenvolupats.Paisos subdesenvolupats: hi ha desplasament la gent del camp a les ciutats:exode rural.Paisos desenvolupats:hi ha migracions entre les ciutats,motius destudis o laborals.Desplasaments dels jubilats,marxen de les ciutats a llocs mes tranquils i amb un clima suau.Migracions interiors poden provocar forts desequilibris regionals.La poblacio es diregix a les zones amb mes activitat economica,resta de territoris queden buits.un evelliment de la poblacio als llocs que constituixen focus demigracio,com les arees rurals.Migracions externes o internacionals:migracions actuals podem distingir tres fluxos migratoris principals.Des dels paisos menys desenvolupats fins als desenvolupats,entre els paisos desenvolupats i entre paisos poc desenvolupats.
Majoria procediesen del paisos poc desenvolupats i mes del 60% sestableixen als paisos mes rics.Europa es la primera regio de destinacio,Estats Units pais que acull mes immigrants,20% de la poblacio.
Politica dimmigracio i immigracio ilegal:governs estableixen quotes dimmigrants i lleis dimmigracio en les quals es determinen quines persones tenen pret a romandre legalment al pais i en quines condicions podrien obtindre la nacionalitat.Persones que no compleixen els criteris fixats es consideren immigrants ilegals,poden ser expulsats.Situacio dels immigrants ilegals sol ser forsa dura,no poden tindre un contracte de treball,son llogats al marge de la legalitat,condicions desclavitud,molts paisos no tenen ni els drets mes basics.
Efectes de les migracions:beneficis als paisos deixida.Redueix la pressio sobre locupacio,la poblacio que emigra es troba en edad de treballar,entren diners al pais,normalment els immigrants envien diners a les familias des de lestranger,millora la qualitat de vida de la poblacio.Problemes: en aquests paisos:families es trenquen,saltera lestructura de la poblacio,persones molt qualificades solen emigrar als paisos mes desenvolupats.Beneficis als paisos darribada:augmenta la poblacio jove,la natalitat.molt positiu als paisos envellits,immigrants contribuixen al creiximent economicdel pais amb el seu treball,augmenta la poblacio que paga impostor,necessaris per a pagar les pensions i els serveis socials,enrequiment cultural,Problemes:entrada masiva dimmigrants en poc de temps pot saturar els serveis sanitaris,educatius,etc immigrants viuen en guetos o barris marginats a les grans ciutats,conflictos per la resistencia de certs immigrants a integrar-se en la societat que els acull,conductes racistes o xenofobes per part dalgunes persones del pais receptor.

Entradas relacionadas: