Catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,4 KB

 
Comunicació: Fet de transmetre informació d'un punt a un altre. ELEMENTS COMUNICACIÓ: Emissor: font de informació, qui envia el missatje.->Receptor: Destinataria del missatje.->Missatje: aquest conté la informació transmitida pel emissor.->Codi: Manera per la cual s'expresa el missatje.->Canal: Per on es transmet el missatje. ->Referent:realitat sobre la qual l'emissor vol transmetre informació al receptor. ->Soroll: Posibles interferencies que hi puguin haber al missatje. ->Redundància: Repetició, serveix per asegurarse de la transmisio del misatje. LLENGUA SISTEMA SIGNES: LLENGUA: sistema de signes orals, reflectit sovin en un codi escrit, propi d'una comunitat, que serveix basicament per a la comunicació entre els membres de la comunitat. SIGNES: -Senyal: signe sense intenció humana. (foc/fum) Icona: signe on hi ha similitud entre lo representad i el significat.-Simbols: semse similitud entre lo representat i el significat. SIGNE LINGUISTIC: Relacio entre un concepte (significat (el concepte de arbre)) que volem comunicar i una imatge auditiva o grafica (significant(la paraula "arbre")). DOBLE ARTICULACIÓ DEL LLENGUATGE: Fonemes: unitats minimes que no tenen significat (vocals i consonants) (Fonetica). Morfemes: Unitats mínimes d'una llengua amb significat (lexicals: porta el significat, gramaticals: afixos) FUNCIONS DEL LLENGUATGE: -Referencial: La finalitat és informativa i s'orienta en el context perquè explica de manera objectiva els fets.Expresiva o emotva: es transmeten els sentiments o emocions de l'emisor. -Conativa: aquesta es centra en que loient fasi alguna cosam cin una ordre.-Poetica: te com a finalitat manipular la llengue per asolir un efecte estetic. Fàtica: Té com a finalitat comprovar que el canal de comunicació funciona correctament.-Metalinguistica: Té com a finalita aclarir, explicar, analitzar un element del sistema linguistic. Fa referencia al propi sistema lingüistic.

FONETICA: SONS : Vocalics, Consonantics (segons el Mode d'aticulació: Manera com surt l'aire dels pulmons) : -OCLOSIUS: ( aire surt un sol cop veu) Bilabials: p/b dentals: t/d velars: k/g FRI CATIUS: (lair surt lentament) Labiodentals: f/v A lveolars: s/z Prepalatals: "xocolata"/"gerro" AFRICATS: (1r moment oclusiu 2n m. fricatiu) Alveolars: ts/dz Palatals: t+xocolata/d+gerro   NASALS: (aire sur pel nas) bilabials: m labiodentals: (m con rabillo ) alveolas: n palatals: (n rabillo derecha) v elars: (n rabillo izquierda) LA T ERALS: (aire surt per lateral boca) alveolars: L P alatals: "landa" BATAGANTS: Alveolars: (r redondeada de "mare") V IBRANTS: (l'aire vibra) Alveolars: (r normal de "arreu") FÉNOMENS CONTACTE VOCALIC: DINS UNA PARAULA:  Diftong: es dona per la unió d'una vocal forta (a, e, o)amb una vocal débil (i, u) El diftong es Creixent si primer va una vocal forta i després una débil, si pasa al revés será Decreixent. Triftong: es dona quan hi ha 3 vocals juntes, débil-forta-débil. ENTRE PARAULES: Sinalefa: es quan es dona un diftong o un triftong entre l'ultima lletra d'una paraula i la primera de la paraule que va a continuació d'aquesta, i es dona una resil·labificació, es a dir les vocals aun que no formin part d'un mateix mot, formarien una mateixa sil·laba. Elisió: E s dona quan hi ha una vocal àtona a o e en contacte amb una diferent duna paraula contigua y es pronuncien com a una sola vocal (sense interès: sen-sin-te-rès) Fusió: r educcio de dues vocals identiques a una de sola. (quina alegria: qui-na-le-gria) FENOMENS CONTACTE CONSONANTIC: ENSORDIMENT: L es vocals sonores pasen a ser sordes, aixó pasa quan tenen una vocal, o una consonant sorda que les precedeix.SONORITZACIÓ: Es dona quan una conosonant sorda pasa a ser sonora, aixó passa quan tenen una vocal o una consonant sonora que les precedeix

Entradas relacionadas: