Català 2

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,57 KB

 
Textos tecnocientífics i humanístics: Aspectes pragmàtics: -es generen en àmbits especialitzats (científics, tecnics..) -Tracten temes especialitzats. -Són produïts per un emissor (especialista en la matèria / semiespecialista) -S'adreçen a un receptor (especialista, estudiant, audiencia amplia) -Presenten una intenció objectiva (formativa i didàctica, informativa) -Es transmeten per un canal (oral, escrit) -Articulen el missatge a partir d'un codi (lingüístic, no linguistic) -Registre tecnicocientífic -Funció referencial.   Aspectes textuals: -Es classifiquen en generes (orals, escrits) -Tenen una estructura pròpia dels textos expositius i argumentatius. -Presenten tipologies diverses (expositiva, argumentativa) -Cohesionen la informació (a partir de mecanismes de: referencia, connexió). Aspectes lingüístics: -Objectivitat (modalitat enunciativa manera objectiva i neutra, interrogació retòrica amb finalitat didactica, present atemporal, mode indicatiu, 3a persona gramatical, irrellevància del subjecte) -Claredat (codi no verbal -> tipogràfic i iconogràfic, SN, sintaxi) -Abstracció (abundància de noms i verbs abstractes) -Precisió (simbologia, abundància de CN, creaió de terminologia: semànticament i lèxicament). Textos administratius i jurídics: Aspectes pragmàtics: -es generen en ambits especialitzats (juridic, administratiu) -Tracten temes especialitzats. -Són produïts per un emisor (institució, ciutadà) -S'adreçen a un receptor (institució, ciutadà, col·lectivitat) -Presenten una intenció objectiva (informativa, normativa) -Es transmeten per un canal escrit. -Articulen el missatge a partir d'un codi formalitzat (llenguatge administratiu, ll. jurídic). -Preval la funció referencial i conativa. -S'expressa amb un registre tecnicocientífic. Aspectes textuals: -es classifiquen en gèneres: Administratiu [instància (document dirigit a una institució per demanar alguna cosa prevista en la llei vigent), Certificat (doc. que expedeix l'Admin. per donar validesa d'alguna cosa que interessa), Contracte (doc. que reflexteix un acord entre les parts), Convocatòria de reunió (doc. que avisa d'una reunió). Jurídics [demanda (escrit presentat a un jutge per iniciar un plet), Denúncia (comunicació de fets que poden determinar la incoació d'un procediment administratiu), Altres gèneres (sentencia...). -Tenen una estructura ben fixada. -Presenten tipologies molt diverses, i segons la finalitat del text: expositiva, argumentativa i instructiva.

Aspectes lingüístics: -Objectivitat (neutralitat emotiva -> frequencia d'oracions enunciatives i imperatives / ús denotatiu de la llengua).  -Claredat (sintaxi simple amb ordre lògic dels components / veu activa / registre estàndard) -Igualtat (tractament no sexista -> eviten el masculí com a universal i empren altres tipus de construccions) -Precisió (denominació unívoca, especialització semàntica, fraseologia, fórmules d'encapçalament, formules amb caràcter prescriptiu, formules de denegació, formules per fixar terminis).   Textos literaris: La intenció és subjectiva, la funcio del llenguatge que preval es la funció poètica i l'us de la llengua està basat en la connotació. Aspectes pragmàtics: -es generen en àmbit especific -Tracten temes relacionats amb la dimensio interna, externa i social de l'individu. -Són produits per un emisor especialista (l'escriptor). -S'adreçen a un receptor universal. -Es donen en un context pluridimensional. -Presenten una intenció subjectiva. -Es transmeten per canal escrit. -Articulen el missatge a partir d'un codi formalitzat. -S'expressen amb un registre formal (literari). -Preval la funcio poètica basada en la llengua com a materia de treball. Aspectes textuals: -es classifiquen en gèneres (narratiu, poètic, dramàtic). -organitzen la informacio a partir d'estructura molt diversa (narratius, descriptius, teatrals) -Presenten tipologies diverses (narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa, conversacional) -Es relacionen amb altres obres a través de la transtextualitat que estudia la presència d'una obra en una altra (intertextualitat (cita d'un autor que trobem en obra d'un altre autor), metatextualitat (estudi de l'obra sigui un comentari, critica..), hipertextualitat (reelaboracio d'un tema, motiu, personatje amb finalitats diverses).  Aspectes lingüístics: la funcio principal és la poètica. La llengua literària: -activa la funció poètica. -Usa la connotació per crear nous camps de significació. -Posa de manifest un alt grau d'elaboració formal. -Presenta una alta densitat semàntica. -Ofereix una pluralitat de lectures i intepretacions. -Es gesta a partir de: (carècter individual / caràcter colectiu) -Busca una força expressiva de la llengua. - Es basa en un codi propi, i juga amb les anomenades figures retòriques i, segons el tipus de transgressió, es classifiquen segons pertanyin a: l'àmbit fonètic, l'àmbit morfosintàctic, l'àmbit lexicosemàntic.

Entradas relacionadas: