Catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,5 KB

 
Estandar: tema especific i generic, canal:oral i escrit, intenció:objectiva, formalitat: mitjana. CARACT:1 varietat supradialectal, dus public, oral i escrit. 2.facilita la intecomunicacio de tota la comunitat linguistica.3.sassocia al llenguatge dels mitjans de comunicacio de lensenyament i dels ambits publis de difusio i divulgacio. 4. posseeix un primer grau de formalitat, 5, se cenyeix a la normativa gramatical.6.es un registre neutre, no marcat per tecnicismes no col·loquialismes o vulgarismes, 7. preten ser objectiu i impersonal. 8. es mou en una gran varietat d'ambits:informatiu, entrevistes, comercial,administ.,propaganda,publicitat,especacles..Cientifico-tècnic: tema:especific, canal:escrit, intencionalitat:objectiva, fomalitat:elevada. CARACT: 1.registre culte, de fomalitat elevada, basicament escrit i dus public.2. lexpresio es precisa i sense ambigüitat.3. evita polisemia i els dobles sentits.4. usa mots especifics de caracter monosemic.5.abundancia de simbols artificials i abstractes (logica,mates,fisica,quimica..) 6.lexic amb neologismes,tecnicismes,estrangerismes i llatinismes.7. sempre objectiu, per aixo evita referencies personals de tot tipus. 8. fa us duna sintaxi clara i controlada en general. 9. si localitzen frases passives, formes no personals del verb, nominalitzacions, lus 3apersona.. Literari: tema:especific, canal escrit, intencio subjectiva i objectiva, formalitat elevada. CARACT: registre formal i cukte dus public basicament escrit.2.generalment subjectiu sobretot en poesia,3,presenta realitats inventades o be recreades per lautor.4. fa servir metafores comparacions metonimies i sentits figurats. 5. empra la polisemia, sinonimia i ambiguitat.6. no es precis i univoc, i fins es pot interpretar de maneres diferents.7. molt elaborat, expressiu i evocador.8. se serveix de formes cultes, arcaismes i dialextalismes.

Registre familiar: tema generic, canal oral, inencio subjectiva(interpretacions i informes..) fomalitat baixa. CARACT:1.basicament oral tot i que pot apareixer escrit,2,saciocia amb usos familiars i privats, considerats informals.3.si manifesta una actitud subjectiva.4.de llenguatge molt expressiu i connotatiu que combina els mots daltres recursos com els gestos, lentonacio, paralelismes..5.poc elaborat xq es espontani, repetitiu i senzil. 6.si pot trobar incorreccions i vulgarismes. 7. recursos carat: comparac, sentits figurats,frases fetes,eufemismes,exageracions..8.vocabulari elemental i poc especific pero expressiu i canviable.9.sintaxi senzilla i abunda justaposicio.10.el to es molt variat divertit,emfatic, ironic, eufemic,sacastic,dramatic...11.depen del context i mostra de manera immediata la interrelacio entre emissor i receptor. registre vulgar: tema generic, canal oral, intencionalitat subjectiva, formalitat molt baixa. CARACT: 1.registre oral i informal, dusos sempre privats.2.expressam les coses de manera clara sens eufemismes ni retorica.3.usa hbitualment renecs i expessions vulgars.4.refusa i trenca els tabus sexuals,religiosos o els de les funciosn fisiologiques.5.s'associa amb els estrats socials marginals tot i que en fa us el jovent de qualsevol capa social.6.molt poc elaborat i sovint allunyat de la nnormativa, amb vulgarismes i vulgaritats.7.recursos propis del registre familiar, pero portats a lexageracio.

Entradas relacionadas: