Català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,45 KB

 

proces d comunicacio: elements de comunicació: emissor ( codifica i envia el sms, pren la iniciativa, codi(conjunt d signes i regles), receptor(rep el sms, referent ( a què remet el sms), sms, el canal ( oral o escrit).

funcions d lemissor: emotiva ( sentiment d dolor, alegria, fasic, ecs, ush,), conativa ( imperatiu, cridantlo), fàtica( acte comunicatiu, hola, em sents?), estètica(forma part dl sms plou poc, pero..), referencial( intencio comunicativa en l referenet és H2O), metalingustica ( la forma entresòl duu eccent)

canal: codis visuals (llengua escrita, gestos, senyals trafic..), codis acustics ( llengua oral, xiulet), codis tactils ( caricies, alfabet cecs), codis olfatius ( olors glandules animals)

signes x costruir sms: significat: (concepte cap a una realitat), significant:( perceptible, evoca el significat) tenen relacio arbritaria, com els falsos amics, que porten equivocs.

dictics: elements linguistics asseyalen circumstances o persones de lloc, temps d'un acte. : personals ( assenyalen el receptor. ponoms, possesius, formes verbals), espacials ( lloc on s produeix ( aqui, aquell, aixo), temporals( moment de la comunicacio, ara ahir, despres).

la dixi estudiat x la pragmatica analitza l llenguatge amb la situacio comunicativa.

context discursiu: elements lingustics k envolten abans i desprs n l text.

llengautge no verbal: sgnes paralingustics: fonics( vocalitzacions, ehem, umm, ha, acompanyat del to) no fonics ( signes cinesics, mirades, gestos, moviments..)

proxemica: us que ls interlocutors fan n lespai.relacions significat/significant:

antonimia: (oposicio semantica), sinonima(mateix significat), polisemia( sinificats semblants x un mateix significant, ratoli),hiperonimia(relacio smantica, vehicle(cotxe, bus, tren..), homonimia(significants grafics i fonetics diferent significant ( vb dur, adj dur), homofonia( identitat fonetica, cerç, certs), homografia(identitat gràfica, seu, seu) paronímia(semblança entre formes, emilia, amelia)

propietats textuals: adequació( tenir n compte elements situacionals, receptor, finalitat, canal,..; tenir registre corrsponent; situacio comunicativa dun genere textual, carta, anunci, ..) coherent( tenir tema, informacio necessaria i rellevan, bona organitzacio, succesio logica i sense contradiccions) choesionament ( manteniment dls referents: repeticio dl mot, ellipsi, sinonims, pronoms, definitzacio, us signes puntuacio, concordança verbs, ha dhaver connexio textual amb connectors textuals x relacionar text: us dls connectors, x marcar odre, x encetar un tema, introduir opinio,x distingir, continuar mateix tema, inroduir explicacio inplficita, donar un exemple, introduir prova, x concloure, indicar aparença/ realitat, estructurar espai i temps, presentar causa, indicar cosequencia, condicio, finalitat, oposicio, objeccio, contrast.)  correcio lingustica: ( respectar les normes i incoorecions de vulgarismes, barbarismes. errors: morfologics: genere nombre forma verb, sintactics: ordre paraules, lexics: castellanismes mots mal formats, semantics: donar sihnificat equivoc, prosodics; pronunciacio dls mots, ortrografics; grafia comfondre. i fer una bona estilistica.

diciplines: pragmatica, semantica textual, gramatica textual, normativa.

Entradas relacionadas: