Catala final

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,83 KB

 
Tipologia textual:
Expositiu: Transmetre coneixements, oferir informacio objectiva.
Argumentatiu: Influir, convencer el receptor.
Narratiu: Narrar fets, accions, esdeveniments, etc.
Descriptiu: Explicar caracteristiques de qualsevol element de la realitat.
Instructiu: Donar consells, instruccions.
Predictiu: Anticipar fets que poden tenir lloc a curt, mitja o llarg termini.
Retoric: Comunicar adecuadament un contingut amb finalitat didactica o persuasiva. Argumentar uns fets per arribar a persuadir. Finalitat estetica.
Publicitat: Es un art comunicatiu. L'objecte es vincula a quatre camps semantics: vida, plaer, salut i seguretat. Els significants son elements visuals i sonors. Cada mitja s'ajusta ala seva potencia. La funcio del llenguatge que predomina es la argumentativa o conativa de caire persuasiu. Es carecteritzan perque son textos curts, molt reduits.
Substantives de relatiu: Pronom relatiu(que qui); Els qui acabin la feina sortiran abans.(Sbj) Dona'm el que t'he demanat.(CD)
·Origen:
La gent que treballi aprovara--> Qui treballi aprovara.
Substantives completives: Conjuncio(que); Que arribis tard es empipador.(Sbj) Voldria que signessis el contracte.(CD) Estic interesat que es vingui a la casa.(CAdj)
Substantives completives d'infinitiu:Ell vol fer les paus (que vosaltres feu les paus = fer). Sortir els caps de setmana alegra l'anim(que es surti = sortir).
Substantives interrogatives: Nexe pronom interrogatiu. No sap que vol ni on anira.
Canvi i caiguda de preposicions:
Canvi: en i amb--> a o de davant d'infinitiu
S'exercita en el maneig del diccionari --> S'exercita a manejar el diccionari
Caiguda: Totes les preposicions cauen davant la conjuncio que.
Dubta del nomenament --> Dubta que el nomenin.
Contribueix a la causa --> Contribueix (al fet) que la causa tiri endevant.

Fonetica
:
[p]:p
pot, capa
b tu
b, arab
[b]:b brau, rebre
v
Valencia, cava
[t]:t
tiberi, pota
d su
d, sord
[d]:d
dit, cadira
[k]:c
casa, cosa, cuina
qu
queviures, quimera
g pedago
g, mag
[g]:g gas, gos, gust
gu
guerra, guix
[f]:f
fidelitat
[s]:s
soc, dansa, pas
ss pa
ssar, pissarra
c
cel, ciutat
ç for
ça, canço, traçut
[z]:s ca
sa, rosada
z
zona, onze
[? ]:x
xarxa, disbauxa, guix
ix ca
ixa, reixa, coix, ruixar
[? ]: j
jaume, joc
g
gel, pagina
[ts]: ts po
tser
[dz]:tz a
tzar, dotze
[t? ]:tx
txec, empatxar, escabetx
-ig ra
ig, maig, vaig
-g mi
g, desig
[d? ]:tj mi
tja
tg me
tge
dj a
djectiu, adjudicar
[n]:n
nan, pena
[r]:r
roc, perdre
rr ca
rro
[?]:r ca
ra, pare
[?]:ll
llavi, calla
Fenomens:
Interior de mot:
·Diftong: quantitat(creixent) sou(decreixent)
·Triftong: guaitar
·Hiat: realitat, dualitat
Entre mots consecutius:
·Elisio: fa el que vol (tonica+atona)
dotz
e anys(atona+tonica)
mir
a el bosc(atona+atona)
s
i el trobes(atona+atona neutre, la neutre cau)
·Diftongacio o sinalefa: fa una truita(tonica+i/u atona)
no
hi es(i/u atona+tonica)
ma
i ho fare(i/u atona+i/u atona)
·Hiat:té ànima(tonica+tonica)
Contactes consonantics:
·Enmudiment: camp, anar, tornant
·Variants: b,d i g --> ß,ð,¥ (entre vocals)
Canvis sonoritat
:
·Ensordiment a fi de mot
b,d,g --> p,t,k (a final de mot)
fricatives i africades =
·Ensordiment entre mots consecutius: una consonant seguida de consonant sorda esdeve sorda.
[p] clu
p privat
[t] fre
d polar
[k] ma
g popular
Sonoritzacio entre mots consecutius: una consonant sorda seguida de consonant sonora esdeve sonora.
[b] po
p bellugadis
[g] fo
c nou
[z] die
s de sol
Excepcions:
·Oclusives: les vocals ensordeixen les oclusives sonores
·Fricatives i africades: les vocals sonoritzen les fricatives i africades sordes.
[p] tu
b estret
[t] fre
d humit
[k] ma
g ambicios
[v] ba
f agre
[z] el
s amics
·Enmig de mot:
[pt] su
bterfugi
[zm] e
smolar
[st] e
strany
Perifrasis verbals:
Temporals:
·Accio: estar a punt de + inf
estar per + inf
començar a + inf
posar-se a + inf
·Duracio: estar + ger
anar + ger
·Acabament: acabar de + inf
deixar de + inf
parar de + inf
·Culminacio: acabar + ger
arribar a + inf
·Continuacio: continuar + ger
·Consecucio: tenir + part
quedar + part
restar + part
·Repeticio: tornar a + inf
soler + inf

Modals:
·Obligacio: haver de + inf
caldre + inf
·Possibilitat: poder + inf
·Probabilitat: deure + inf
·Voluntat: voler + inf
Ser i estar
Ser indica permanencia.
Estar indica temporalitat.


Fenomens:
Interior de mot:
·Diftong: quantitat(creixent) sou(decreixent)
·Triftong: guaitar
·Hiat: realitat, dualitat
Entre mots consecutius:
·Elisio: fa el que vol (tonica+atona)
dotz
e anys(atona+tonica)
mir
a el bosc(atona+atona)
s
i el trobes(atona+atona neutre, la neutre cau)
·Diftongacio o sinalefa: fa una truita(tonica+i/u atona)
no
hi es(i/u atona+tonica)
ma
i ho fare(i/u atona+i/u atona)
·Hiat:té ànima(tonica+tonica)
Contactes consonantics:
·Enmudiment: camp, anar, tornant
·Variants: b,d i g --> ß,ð,¥ (entre vocals)
Canvis sonoritat
:
·Ensordiment a fi de mot
b,d,g --> p,t,k (a final de mot)
fricatives i africades =
·Ensordiment entre mots consecutius: una consonant seguida de consonant sorda esdeve sorda.
[p] clu
p privat
[t] fre
d polar
[k] ma
g popular
Sonoritzacio entre mots consecutius: una consonant sorda seguida de consonant sonora esdeve sonora.
[b] po
p bellugadis
[g] fo
c nou
[z] die
s de sol
Excepcions:
·Oclusives: les vocals ensordeixen les oclusives sonores
·Fricatives i africades: les vocals sonoritzen les fricatives i africades sordes.
[p] tu
b estret
[t] fre
d humit
[k] ma
g ambicios
[v] ba
f agre
[z] el
s amics
·Enmig de mot:
[pt] su
bterfugi
[zm] e
smolar
[st] e
strany
Perifrasis verbals:
Temporals:
·Accio: estar a punt de + inf
estar per + inf
començar a + inf
posar-se a + inf
·Duracio: estar + ger
anar + ger
·Acabament: acabar de + inf
deixar de + inf
parar de + inf
·Culminacio: acabar + ger
arribar a + inf
·Continuacio: continuar + ger
·Consecucio: tenir + part
quedar + part
restar + part
·Repeticio: tornar a + inf
soler + inf

Modals:
·Obligacio: haver de + inf
caldre + inf
·Possibilitat: poder + inf
·Probabilitat: deure + inf
·Voluntat: voler + inf
Ser i estar
Ser indica permanencia.
Estar indica temporalitat.

Entradas relacionadas: