Catala segon examen

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,86 KB

 

El text és la unitat de comunicació. Les seves propietats textuals son les següents: 1.Adecuaió. -Té en compte els diferents elements situacionals (receptor, finalitat, canal, espai...) –té el registre, formal o informal, que correspon a la situació en què es produeix l’acte comunicatiu. –pertany a un gènere textual (carta, anunci, epitafi,...) que s’adiu amb la situació comunicativa. 2. Coherent: - té unitat de tema. –conté la informació necessària i rellevant per al tema i la intenció que es pretén. –si té una bona organització interna del contingut i mostra una successió lògica i sense contradiccions de les idees. 3. Cohesionat: -si les diferents parts hi apareixen ben llegades amb connectors que en facilitin la comprensió, amb els signes de puntuació adients i amb diferents procediments que ajudin a mantenir els referent (entre aquest mecanismes destaquen els pronoms). 4. Correcte: - si respecta les normes ortogràfiques, prosòdiques, morfològiques i sintàctiques, i el lèxic s’hi ha utilitzat amb el significat apropiat.

Disciplina que se n’ocupa: 1. Pragmàtica(estudi de la llengua amb relació a l’ús) 2. Semàntica textual (estudi del significat) 3. Gramàtica textual (estudi de com es construeixen els textos) 4. Normativa (conjunt de normes que regulen l’ús correcte).

Entradas relacionadas: