Catalan 4

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,37 KB

 
Propietats textuals:adequacio per entendre el concepte d adecuacio del llenguatge, podem establir un simil am l 'adequacio de la indumentaria: tenim un vestit d' estar per casa, un vestit de festa, un vestit de bañ, etc. De manera semblant, tenim un llenguatge per a les relacions informals, un llenguatge per parla en public, per escriure un document, etc. Cada situacio ens planteja una exigencia determinades.te relacio: dialecte, registre. te en compte: tema ( general / especific), canal (oral/escrit), proposit comunicatiu, grau formalitat(coneixença emisor/receptor) Coherencia: es basa, principalment, en una seleccio ajustada de la informacio i una organitzacio congruent. Pren com a punt de vista el text en conjunt i es situa en una prespectiva mes avia externa.( rema: Part d' una oracio situada al costat del tema qe en una cominicacio conte la informacio mes important i qe exposa tot allo qe es nou i desconegut.) Regles de coherencia: Recla de progresio: l elaboracio d un text es un proces en qe anem relacionant informacio coneguda o presentada previament(tema) amb informacio nova(rema). L eqilibri entre els dos tipus d informacio dona coherencia i fa qe progressi. ragla de no-contradiccio: perqe el text sigui coherent, cap enunciat no pot contradir el contingut expressat en enunciats anteriors. regla de relacio: tots els enunciats del text han de tenir relacio amb el tema central; per tant es incoherent introduir informacio qe no respon estrictament al proposit del text. Cohesio: es la caracteristica interna d' un text qe unei, solda, relaciona cada part del text determinat. mecanismes de coesio: relacio lexica( recurs qe consisteix a establir un vincle semantic entre dos o mes elements lexics)?repeticio d'una paraula per necesitat expresiva o d estil./ us d'un sinonim o un antonim per referirse a una mateixa realitat/ encapsulament d'un segment del text en una paraula o singtagma. / hiponim(nom + concret) hiperonim( nom+ general)/ associacio de paraules qe pertañen a un mateix camp de l' experiencia. mecanismes de referencia: dixi: es una funcio linguistica qe consisteix a assenñalar alguna cosa qe es present en l' acte de comunicacio, especialment quan es refereix a alguna cosa qe es perceptible en la situacio concreta en qe te lloc la comunicacio: aqi, alli, allo, jo, ell... quan es realitza pot rebre el nom de anafora o catafora. anafora es un tipus de relacio qe es dona entre elemnts d' un mateix text. fa referecia ulterior. divesos tipus d anafora: la qe s expressa mitjançant pronoms/ " " per la repeticio d elements lexics eqivalents/ la qe suposa repeticio d elements. catafora es una anafora pero fa referencia a elements posteriors qe es dona despres. el.lipsi es la substitucio d un element per zero, es a dir, l' absiencia d un element lexic qe no es substitueix.

Entradas relacionadas: