Catalan examen 2

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,63 KB

 

Adequació dl llenguatge: Comunicació ling=fet social=kda situación o context comunicatiu exigeix un llenguatge determinat o propi.
Llenguatge adequat als 3 elemnts dl context comunicatiu:
1.Receptor: -Text comprensible xl receptor. -El tractament q li correspongui al receptor. -Si la relació entre emissor i receptor es familiar=llenguatge col·loquial; si no llenguatge formal. -La comunicació publik empra un grau d formalitat mitjà o neutre.
2. El canal: -La comunicació oral utilitza recursos expressius propis de loralitat(diferenciar comunic privada i publica). -La comunicació escrita utilitza recursos expressius propis de la llengua escrita.

3. El gènere: - Cadascun dls gèneres exigeix el seguiment d certes convencions estructurals i expressives (carta, notícia, anunci publicitari..) -

Cda gènere requereix uns recursos expressius propis (tractat científic=lexic especialitzat, notícia=llnguatge estàndard…)Text adequat al canal: parlem= comunicación directa, espontània i expressiva. Quan parlem d tu a tu (conversa)=comunic interactiva i la comunic acústica i gestual facilita lel·lipsis i lús d díctics. Així la llgua oral aconsegueix gran eficàcia expressiva sns assolir la precisió lenguística d la llngua escrita. Escrivim= comunic diferida, planificada i neutra. La llngua escrita=acte individual, laboriós i reflexiu, q t cm a object la creació dun producte estable i definitiu pq la comunic sigui adecuada i eficaç.

Entradas relacionadas: