Catalánnnn

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,57 KB

 
SINTAXI Coordinadas:copulativa (i, ni que), disjuntiva (o, o bé, o si no), adversativa (però, sinó, en canvi, ara bé, així i tot, tanmateix, malgrat això, encara que, amb tot, no obstant això), distribuitiva (ni...ni, o...o, ara...ara, no tan sols, sinó també, aquí...allà, d’una banda...d’altra banda, així...com), il·lativa (doncs, per tant, així doncs, de manera que), explicativa (és a dir, o sigui, això és) i continuativa (i encara, doncs, a més, fins i tot, ni tan sols, d’altra banda). Substantives:es poden substituir per un SN i fan les funcions del nom. Funció:subjecte (Em molesta,que no truqius,) CD (Voldria,que tothom fos feliç,) CRV (Es va negar,a ser utlitzat,) atribut (v.ser, estar, semblar) CN (Tinc la impressió(caiguada de la de),que demà treballarem bé,) Cadj. (Estic segur(caiguada de la de),que vindrà,) Tipus or. segons NEXE:de relatiu (que, qui-pron.relatiu) completiva (que, si-conj.) completiva d’infinitiu (infinitiu) interrogaiva (qui, què, com, on...-pron.interrogatius). Adjectives:es poden substituir per un Sadj. i fan la funció de l’adjectiu. Funció:CN + antecedent Funció nexe:CD CN CRV CI atribut subjecte... Nexe:on, del que, la qual... Substantivades:Funció:subjecte(,Qui arribi primer,s’estalviarà de fer cua) CD (Fes,el que t’han encomanat,) CI (Ja sé,a qui ho han ofert,) CRV (No t’adones,del que has fet,) atribut (El teu germà és,qui ha espifiat el joc,) CN (El temor,del que pugui passar,és infundat) Cadj. (Estic content,del que he aconseguit,) Nexe:qui, el que, la que, d’aixó que, tothom que/qui... Adverbials: es poden substituir per un adverbi i fan la funció de l’adverbi. Tipus, funció i nexe: lloc (CCL-on, d’on, dins on, allà on, arreu on, allí on), temps (CCT-quan. Mentre, sempre que, cada vegada que, després que, tan aviat com, de seguida que, tot seguit que, abans que), mode (CCM-com, com si, tal com, segons que), comparativa (tant/tan, més...que, menys... que, millor...que, com més..., com menys...), condicional (si, posat que, mentre, en cas que, tret que, a condició que, sols que, a menys que), causal (perquè, ja que, com que, per tal com, car, vist que, a causa que, com sigui que), final (perquè, per tal que, a fi de, a fi que, per, per tal de), consecutiva (de manera que, així que, tant/tan... que, massa/prou/molt... per/perquè) i concessiva (encara que, tot i que, malgrat que, ni que, a pesar de, si bé, mal que). SOL·LICITUD Doc on la pers demana alguna cosa a l’administració. Emisor 1ª pers i Receptor interpersonal (k em sigui assignat) o 2ª pers plu (k m’assigneu=usted). Estrucrura:Dades personals (pers), Exposo (s’inicia amb 1 k, dius el k pasa), Sol·licito o Demano (s’inicia amb 1 k, dius la sol·lució o el k vols), firma i data i al marge inferior i en majúscules la destinació.CURRÍCULUM Títol+nom+foto (opcional), dades personals (pers), Formació (títols oficials o estudis reglats i eltres cursos), Experiència prefessional (feina) i Dades complementàries (cotxe, carnet...).

TEXT EXPOSITIU o CIENTÍFIC objectiu=informar ordenadament, lògicament i amb claretat=divulgació. No vol convèncer sinó k no+ informa=neutralitat i objectivitat. Pot explicar=fer entendre allò k exposa. Finalitat=didàctica o informativa. Exemple=manuals, exàmens, definicions diccionari, cròniques, notícia, conferències, refranys. Identificació:ens hem de fixar en la finalitat=informar a través de descrpcions, narracions, argumentacions, tecnicismes, connectors ordenatius, verbs copulatius, sigles, símbols, extrangerismes, xifres, frases enunciatives, preguntes retòriques, il·lustracions, exemples, adjectius especificatius, resum (síntesi) i ampliació (anàlisi). Estructura:introducció, desenvolupament del tema i conclusió. TEXTOS TÈCNICS, CIENTÍFICS i HUMANÍSTICS Gènere textual:àmbit especialtzat (intercanvi d’idees dels especialistes--debats o tesis), àmbit acadèmic (el coneixement a través de l’ensenyament--classes o TdR) i àmbit de divulgació (el coneixement és públic i l’emisor és 1 mitjà de comunicació--conferències o manuals). Aquests es divideixen segons les característiques del gènere, el canal i el grau d’especialització del tema. Tipologies textuals: expositiu, argumentatiu, narratiu, descriptiu... Mètode deductiu i Mètode inductiu. Operacions discursives:processos cognitius necessaris per construir el coneixement. Tecnicocientífics (representar, calcular, comprovar, dibuixar, aplicar, demostrar, verificar, valorar, sintetitzar) i Humanístics (valorar, comentar, sintetitzar, resumir, contrastar, argumentar, criticar, suggerir, interpretar) i en els 2 (estructurar, descriure, analitzar, comparar, justificar, observar, exemplificar, raonar, deduir, avaluar, ordenar, seleccionar, classificar, induir, identificar). Tipus de signe:signe lingüístic i no lingüístic. Modalitat oracional:enunciativa, interrogativa, exclamativa, dubitativa, imperativa, desiderativa i exhortativa. Trets morfològics:Estructura (sintagma nominal=+ utilitxat, desprès el sintagma verbal i el sintagma adverbial), adjectiu (explicatiu i predomini de l’especificatiu), verb (nominalitzats per la importància del nom), temps de verb (copulatius), temps verbal (atemporal=no situa l’acció en el temps sinó enunciats amb validesa universal), mode verbal (indicatiu=realitat objectiva, subjuntiu=subjectivitat i imperatiu=activitats) i pers gramatical (3ª pers sing). Trets sintàctics:Oració (actives, passives, passives reflexives i impersonals), Complementació nom (nominal i verbal), Sintaxi simple i Connectors (lògics i estructuradors o ordenatius). Trets lexicosemàntics:predomini de... monosèmia (1 signficat i 1 referent), hiponímia (rosa, margarita=flor), hiperonímia (flor=rosa, margarita) i homonímia (paraules diferents k s’escriuen iguals--sol, pot). Tenen un valor denotatiu=allò k significa. Forma:neologismes (grecs i llatins-megacèfal o occipitofrontal), manlleus (prèstecs--escàner), especialització semàntica (paraula k existeix otorgada a una cosa específica--funció), composició sintagmàtica (combinació d’elements--mitjana aritmètica), acrònims (RADAR, OVNI) i metonímia (objecte per pers--Newton).

Entradas relacionadas: