Categories verbals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,39 KB

 

Oració:  la seva composició són formes lingüístiques class en cat gramaticals que estám distribuïdes en sintag i organitzades en funcions. D'aquí es configuren 3 nivells d'anàlisis

- Morfològic: es classifiquen segons que siguin variables o inv i segons la seva func en l'oració: Determinant: delimita el sign del nom ( aquesta, el meu, alguns...); subst:  designa els elements de la realitat, persones,obj,animals ( cosina,mare,Pepa); adj; pronom: subst el nom ( o adj o adv- ell,ho,hi..); adv: modificica e verb o l'adj o adv (ara, aquí, ràpidament, massa, be)); prep:  relaciona categories x mitjà de la subordinació (de, amb,contra, a,per);conj: relaciona categories i oracions x mitjà de la coordinació o subordinació ( i,o,que)

- Sintagmàtic: son estructures k es configuren a l'entorn d'un nucli, que és l'element k domina! SN: bCN és una ciutat comtal. 4 nois componen el grup. La taula dimensions import; SV: en quim rep els visitants.la flora espera als amicS; SADJ: està  content de veure't. estic interessant a contractar-te; SADV: éS LLUNY D LA CIUTAT; SPREP: escric cartes a les amigues. és responsable dels seus actes

- Sintàctic: CN, CADJ,CADV,CV,CC// TI`PUS D'Oració: Transitives: CD que completa el sign del verb: vaig deures, estenc roba, miro la peli; Intransitives: no cd, verb tran segons el verb (  camino x la latja deserta, escric a lamare. Li trucaré quan arribi) ReflexiveS:  el sub realitza i rep l'acció, el pronom va funció sintàctica( en Joan ila María es fan un petó, els nois es peguen sempre, els germans s'abracen) Prenominals: verb acompanyat d pronom feble i aquest n realitza cap funció sintàctica ( en Pau es burla d tothom, ens resignem a treballar) passives: activa: la polcia desallotjà la casa pass: la casa fou desallotjada per la policia pass reflexeS:  sub pacient ( se+verb) es venen pisos( sub pacient); impersonals: sub indeterminat o genèric: verb en 3a personal dl sing imp eventuals:  tenen el verb en 3a persona del plural( truquen a la port,a m'han suspès l'ex); imp reflex: es condueix molt malament, ( presenten un pronom refl) oracions defectives d subj:  n sub, verb ref a fenòmens meteorologics


Oracions atr o copul: v actua d nexe i estpa mancat de sign ( ser, estar, smeblar)// - DESCRIPTIU: Té una finalitat d'informar sobre estats físics o dels propis ànims i incloure objectes i éssers vius. La planificació és seleccionar els centres d'interés, associar l'objecte seleccionat a un més conegut, l'estructura comença amb la presentació del tema i la descripció després la caracterització i per acabar la situació; alguns trets lingüístics són els adverbis de lloc i manera, verbs atributius, verbs caracteritzadors, temps verbals imperfectius, els adjectius i els substantius definidors. NARRATIU: Té una finalitat d'informar sobre fets i accions, tant enfocats en la realitat com en l'ho imaginari, la planificació és determinar el subjecte, els fets, la manera, el temps i les causes, punt de vista objectiu o subjectiu i ordenar els fets, l'estructura comença amb el plantejament, després amb el nus i per acabar amb el desenllaç i alguns dels trets lingüístics són els connectors, la relació de temps verbals, els temps verbals en passat i els adverbis de temps i de lloc.  ARGUMENTATIU: Té una finalitat d'exposar opinions, rebatre, convèncer o persuadir, la planificació és aclarir l'objectiu, escollir les premisses i els arguments + adequats per convèncer els receptors, l'estructura comença amb l'exposició de la idea que es vol mostrar, segueix amb la demostració i acaba amb la conclusió final, alguns dels trets lingüístics són els verbs q expressen causa, els verbs que es refereixen al coneixement, els marcadors que marquen un ordre i els verbs declaratius.

Entradas relacionadas: