Causes de la renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,69 KB

 
1.4 TEMES:
El "mal del segle":La malenconia que predidi l'estat d'anim de molts joves autors romantics.La necesitat de fugida d'una realitat.
•La nostalgia del passat: L'ansia de fugida fa que molts d'aquests autors giren els ulls capa a una Edat Mitjana que admiren i capa a la institució de la cavalleria que propicia tants herois.
•El jo: la font d'inspiració primera pels romantics es aquest jo tan essencial. Es per aquest motu que refusen les normes claseques de creació artística,que cionsideren massa pobres i artificioses per poder abastar la compelexitat i la singularitat de l'esperit huma.
•La natura:Els riomantics tendeixen en general a abocar els seus sentiments als espais que descriuen,emprat sovint els recursos de la personificació.
El sofriment del poble:Els romantics consideren injusta i vergonyosa la miseria en que vivim amplis sector de la societat.Seguint en certa manera la "teoria del bon salvatge" de Rousseau,idialitzen aquesta condició de miseria que abocava determinades persones a comportaments socials poc dignes.
•El desvetllament de la identitat nacional:En uns quants paisos,el descobriment de la realitat historica i l'estudi del passat que va empenyer l'esperit Romàntic va desvetllar la conciencia nacional.

1.5 EL ROMANTICISME A València
el dos factor mes importants de la seua difusió son:
•El funcionament de dos ports marítims importants(València i alacant)presentaven un comerç intens amb Europa,permetia la introducio de novetats literaries i artístiques,com intercanvis culturals.
•L'existencia a València d'una infrastructura editorial destacable.
Els primers autors: Antoní María Peyrolon.Vicent Boix.

LA RENAIXENÇA:
Fa referençia a la recuperació cultural,lingüística i literaria que esdevingué després del període d'ensopiment anomenat Decadència. El moviment té un sentit més ampli, segint l'ideari ROMàntic i coincidint amb altres moviments europeus de l'epoca.La renaixença aposta per un descobriment del senyals d'identitat nacional(la llengua i les tradicions populars).La burguesia es convertirà en la dinamitzadora d'aquesta conscienciació.
2.2FACTORS DESCADENATS:
•Les transformacions socials i polítiques:
de la segona meitat del Segle XIX que contribueixen al desenvolupament i la conscienciació de la burguesia.
•Les traduccions dels principals romantics:Chateaubriand,byron,w.Scott,Víctor Hugó,dumas,leopardi.
•L'aparició de revistes de caire liberal: com El europeo, El propagador de la libertad o El vapor.
2.3CRONOLOGIA:
Fins a 1871 no es consolida el moviment que adopta el nom de la publicació de la revista anomenada renaixensa.S'ha aceptat com a data d'inici la de la publicació de l'Oda a la patria, de bonaventura Carles Aribau en la revista El vapor.Versaguer rebé el premi extraordinari dels Jocs Florals pel seu poema L'Atlantida i Angel Guimera va ser proclamat "mestre en gai saber"
2.4 LA RENAIXENÇA VALENCIANA.
La reinaixença valenciana es desvincula des del començament de les postures reivindicatives. L'economia valenciana, basada en l'agricultura, no compta amb el revulsiu que la industria transmetia a la burguesia,fet que propicia l'aparició d'un moviment culturista i regionalista.

Entradas relacionadas: