Cfa despeses financeres

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,48 KB

 

Classificació de l'Estat de DESPESES

L'estat de DESPESES és classifica de la manera següent:

1- Classificació funcional i per programes: és programa la Despesa Segons a els Tipus que és vulguin satisfer i aquesta dividida en Parcel·les homogènies que representin Polítiques de Despesa. Cada política redueix DETERMINADES Funcions,   Sub Funcions o programes. Tracta d'informar sobre l'Objectiu de la Despesa a marge de l'REGISTRO que la realitzi i és el reflex de la política econòmica del govern

2- Classificació orgànica de les empreses: classifica els empreses Segons a els Òrgans responsables de les Matèries. Els Criteris és distribueixen en seccions, i dins de cada secció, entre a els centres Administratius responsables de la gestió.

3- Classificació econòmica de les DESPESES: agrupa a els crèdits assignats ALS Diferents Òrgans de l'administració Segons su Naturalesa econòmica en 8 capítols:

                                                    1.Despeses de personal

DESPESES Corrents                   2.Compra de bens i serveis

                                                    3.Interessos                                                Inversions no financeres

                                                4.Transferències Corrents

DESPESES capital                      5.Inversions rals

                                                  6.Transferències de capital

                                                7.Variació Actius Financers

                                                    8.Variació passius Financers            Operacions financeres


p = preu real

p '= preu estàndard

q = QUANTITAT real

q '= QUANTITAT estàndard


Desviació global = (p 'x q') - (pxq)                                                          

Desviació tècnica = (q 'xp) - (QXP) = (q' - q) xp

Desviació econòmica = (qx p ') - (QXP) = (p' - p) xq

Desviació mixta = (p '- p) x (q' - q)

Entradas relacionadas: