Ciencias

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,27 KB

 
la recepta de la vida: hi ha 90 elements quimics naturals, nomes al voltant de 20 són elements que formen part dels esses vius. no hi ha cap tipus de relacio entre l'escorça terrstre i el cos humà. la materia viva esta constituida basicament per hidroges(98%), oxigen i carboni. l'aigua: l'aigua es un mol disolvent i es necesita xq la velocitat de les reaccions quimiques q es produeixen siguin prou elevades. carboni: nombre d'oxidació iv, vol dir que nomes te 4 enllaços posibles. aixo permet la formacio de cadenes molt llarges i la constitucio de milers de compostos diferents (liquid, glucid, proteines, acid nucleic). energia per la vida: els esses vius necesitem energia a partir de reaccion quimiques en que intervé la materia organica. aquesta materia organica sobte a partir de la fotosintesi. segons com s'obté aquesta m.o els esses vius es clasifiquen en autotrof i heterotros. autotrof: transoformen la materia inorganica en organica amb ayuda de l'energia solar. heterotrof: es nudreixen de la materia organica previament elavorada pel organismes autotrof. definicio de la vida: els antics associaben moviment autonom a vida. aristotil cosiderava la existencia de la vida condicionada per un anima. per a ell hi habia un mon viu amb anima i en un mon material sense. mecanicista: veien els essers vius sense diferencia de les maquines. vitalistes: consideraven "impuls vital" que per a ells era una força inmaterial pero no sobrenatural, com distintiu dels esses vius respecte del mon fisic. carac de vida: - constituit per celules. -celules envoltades per membranes que les separen de l'exterior. -cada celula es nodreix,reproduiex, relaciona mab l'exterior. -l'estructura molecular fonamental son proteines, que es formen d'acord amb les instruccions constingudes en els acids. -la principal propietat dels organismes es la capacitat de reproduirse ja sigui individual o en parelles sexuals. -hi ha organismes que no es reprodueixen, pero tots els organismes produeixen de la reproduccio. primers organismes: la terra era una esfera calenta i totalment irradiada per radiacions ionitzants. no obstant a diferencia del sol que basicament esta constituit per hidrogen i heli, en aquesta terra primitiva ja abundaven elements quimics que van ser els "ingredients de la vida" que son calci, magnesi, ferro... en aquesta situacio aquest elements sotmesos a la radiacio cosmica, es va poder reconvinar de milers de maneres diferents i es van generar molecules més complexes. per un camí evolutiu irrepetible una mezcla adecuada de molecules va generar la primera celula, propietat de una materia nova que era la vida. aquest primer organismes devien de ser molt semblan a les arquees ( les trobem en llocs molt inospits com foses marines, zones de erupcio volcancia i fins i tot a llocs tan freds com poden ser l'antartida. l'aigua no por provenir de la condensacio xq estem en una orbita molt propera al sol i pertant una temperatura elevada. l'ipotesi mes aceptada es que prove de l'exterior per impacte d'asteroides. el carboni prove, inicialment la terra no era excesivament rica en carboni, l'origen del carboni s'ha de buscar a l'interior de la terra, ha sortir x erupcions volcaniques. ha estat asimilat als essers vius. aquest carboni en les erupcions sortira en forma de dioxid de carboni. l'escenari de la vida: escorça: -l'interior de la terra molt calent. - es un planeta oceanic, volcanisme submarí( a la boca de aquest volcanisme van apareixer els primers organismes, asimilaven el carboni del dioxid del carboni. atmosfera:- era una atmos sense oxigen, no hi havia ozó ( la capa d'ozó fa de filtre de radiacio ultraviolada. aixo es perjudicial x els esses vius. generacio espontanea: desde aristotil fins al s.xix la idea era que alguns esses vius sorgien de manera espontanea. l'abigenesi era facilment contestable en les obsevacions. a finals del s.xvii s'inventa el microscopi, d'entrada podem observar que tiraria per terra l'abiogenesi pero el que fa es reforçar-la encara mes.

datació d l'orign: roks sdimntaris amb prscia d carbonats erikits d 12c carboni, com isotops ms usuals a la natur sn ms usuals a la trra 12c.ls sdimnts trobats a grnlandia sn 3850 milions d'anys. s sol admtr k la vida va aparixer fa 4000 milions d'anys. lamarckis: quan l'ambient on viu 1a spcie s modifica,ls individus varienls sus abits o la sva anaomia pr adaptar-s al nou mdi.ls organs k s ncsitn ms s rforcen am l'us, mntr k dsaparixen o s rdueixenls organs poc o gns utilitzats. la funcio cra l'rgan.ls canvis s transformn a la dscndncia. s spcis s tranformn i prfccionn. errors; crt nombr d'spcis originals k s' aurien anat transformant fins a ls actuals. no i a 1 procs 1ic d'evluio, sin procsos indpndnts, ls spcis no dsaparixen sino k s transformn en al3. darwinism: darwin i alfrd wayac.ls 2 sn naturalists; darwin proposa fr 1a expdició conjunta.ls 2 obsrvn ls matixs cosas i exposn ls matixs ids. toria d l'evolució d darwin: la ida d la toria modrna d l'evolucio: slccio natural. en qualsvol abitat i a 1a gran varietat d'spcis, i dins d cada spcie 1a gran varietat d'individus. la falta d'alimnts pr totsls individus en 1 abitat fa k nomsls ms forts sobrviskin.ambl pas dl tmps, ls spcis s transforms en al3 miyos prxads pr l'existcia. toria sinttica: ls difrncis k s'obsrvn entr difrnts poblaions o ls k dsdvnn. sn dguds a ls frkncis dls gns; mutacions, rcombinació gntica, migracions.. toria d l'evolucio + ernia gntica d mndl + avnços en biologia, zoologia, palontogia i citologia = toria sinttia. radiacions evolutivs ?comptncia entr spcis ?dsaparicio d'spcis ?disminucio d nombrs d'spcis. formacio d continnts? cracio d nous abitats?aparicio d'spcis ?augmnt d nombr d'spcis. l'evolucio i ls provs: actualmnts s cru k existixen 50 milions d'spcis, tnim catalogads 1 10% akst 2 milions d'spcis tnn avanpasats comuns. provs biologiks: disposicio d'structura dls ossos i organs vstigats. adaptacio d'una matix aatomia, d'un avanpasat comú a usos difrnts. totsls organisms vius tnnl matix sstma d tranformissió d linformació: adn. provs palentologiks: s' a clasificar d l'ordr d 3000000 fosils difrnts d 2000 milions. 1 d cada 7000 prmt vur l'evolució d ls spcis. provs molculars: s basn en l'obsrvacio d ls mutacions entr dus spcs pl cos d'sbrinar l su partiu. extincions: 2 existions: - 250 milions d'anys: volcanisme intens ( va provocar un escalfaments de l'atmosfera, com va augmentar la temperatura va causar una dismucio de l'oxigen disolt a l'aigua(anoxia) - 65 milions d'anys, caiguda d'un asteroide( formacio d'un gran nuvol de pols. bloqueig de la radiacio solar i de l'activitat foto sintetica.) evolucio humana: dificilment podem diferenciar si una celula muscular pertany a ua persona o a un ratolí. fa 6 milions d'anys es va produir l'origen de l'especie humana. pasem de viure en zones salvatges(boscos) a obtenir nous aliments. pensament simbolic: els animals com els nadons no son capaços de posar nm a les coses del seu costat. en cavi els humans adults i actuals vivim en un mon de simbols. el nom de les coses no deixen de ser simbols. el lleguatge huma es un sistema de sons, gestos... el cervell huma pot adaptarse a qualsevol situacio.

Entradas relacionadas: