Ciencias tema 9 i 10

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,74 KB

 
Què és la comunicació?Entre les diferències més notables de l’èsser humà amb la resta dels éssers vius trobem les que fan referènciaa la comunació i al llenguatge, atès que la major part deis animals només es comunica de manera reflexa. La comunicació reflexa consisteix en patrons estereotipats, poc flexibles, que transmeten informació, encara que la seva funció principal no sigui aquesta. ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓPodríem definir la comunicació verbal o llenguatge com la que es realitza a travès d’un conjunt de símbols arbitraris i regles per combinar aquests símbolsarbitraris i regles per combinar aqeusts símbols amb vista a representar idees sobre el món amb fins comunicatius.El SÍMBOL és un signe relacionat amb el referent només mitjançant les convencions acordades en una comunitat d’usuaris.La COMUNICACIÓ NO VERBAL utilitza elements de comunicació que no són plenament simbòlics, és a dir, tenen alguna relació emb el referent, més enllà de la simple convenció arbitrària en una comunitat d’usuaris, i/o falten regles regles per combinar-los en els nivells que abans hem esmentat.La conducta d’integració personal que implica la comunicació s’acompanya de signes no verbals que permeten fer més transparents les comunicacions orals entre les persones. La mirada i les expressions de la cara.En parlar movem el cos, fonamentalmetn els braços, les mans i el cap. Aquests moviments, dels quals no som conscients la major part de les vegades, també ens ajuden a comprendre el missatge.El to de veeu, el ritme de la parla i l’entonació que acompanyen les paraules permeten expressar idees diferents amb els mateixos termens.EL LLENGUATGE DEL COS
La CINÈSICA estudia el conjunt deis signes de comportament emesos naturalment o culturalment. Ës una gramàtica deis gestos. Totes les cultures tenen un sistema significatiu de comunicació gestual. Aquest precedeix o acompanya el discurs i fins i tot pot reemplañarlo per transmetre alguns missatges. ANÀLISI DE LA COMUNICACIÓ: LA FINESTRA DE JOHARILa FINESTRA DE JOHARI (conjunció deis noms deis seus creadors: Joseph Luft i Harry Ingman) representa un model d’anàlisi de la comunicació, la manera en què una persona expressa i/o rep informació sobre si mateixa i els altres.Hi ha 4 quadrants: El quadrant obert : és el jo obert i públic. Es caracteritza per un intercanvi lliure d’informacions i experiències, conegut pel mateix individu i els qui l’envolten.El quadrant ocult és el jo ocult i privat. Comprèn el món dels sentiments i experiències, íntimes, conegut per la persona i desconegut pels altres. Comuniquen millor els sentiments passats que el que sentim aquí i ara. És més fàcil parlar de l’amor que expressar-lo. De vegades, mantenim el jo ocult pel desig de controlar o manipular algú.El quadrant cec és el jo descorcertant. Ës la impressió que causem als antres i el que saben de nosaltres, no el que ens diuen. Aquestes informacions són conegudes pels altres i desconegudes per nosaltres. Alguns cops ens comuniquem amb gestos i manifestem actituds que no estan d’acord amb la imatge que tenim de nosaltres; això, ens desconcerten les opinions d’altres persones i som refractaris a admetre certs fets.El quadrant desconegut re presenta l’àrea inconscient de la personalitat: impulsos reprimits, motivacions negades i incoscients. És desconegurt per a nosaltres i per als altres, i en circumstàcies determinades aquests continguts (esdeveniments de la infantesa) poden sorgir a la consciència
   EL LLENGUATGE:El LLENGUATGE HUMÀ és un mitjà sistemàtic de comunicació, mitjançant l’ús de sons vocals, de signes o de gestos , pel qual es relaciones les persones de qualsevol raça o cultura. Característiques:Creativitat: Com vam veure en la unitat sobre la percepció, aquesta no tan sols integra sensacions, sinó que depèn de la transformació cerebral dels estímuls. Forma: Els llenguatge és format per un petit conjunt de sons que assenyalen el contingut quan sonen en seqüeències previsibles Contingut: A diferència d’altres signes simples (gestos), el llenguatge pot formar i comunicar abstraccions, significats que són indepedents de la situació inmediata.Ús: El llenguatge organitza la nostra experiència sensorial i expressa la nostra consciència d’identitat i també és un mitjà de comunicació social.FUNCIONS DEL LLENGUATGE:Funció REPRESENTATIVA O REFERENCIAL: És la funció més important del llenguatge, gràcies a la qual el parlant descriu els objectes i representa el món. Està orientada al context o referent, i ens informa sobre fets i les seves relacions Funció EXPRESSIVA O EMOTIVA: Es refereix a l’emissor. És la funció que permet al parlant expressar les seves idees Funció APEL·LATIVA O CONATIVA. Orientada al receptor, tendeix a produir un efecte en l’oient o a suggerir la convivència de fer alguna cosa o de pensar d’una manera determinada Funció FÀTICA: És la funció relacionada amb el canal. Té per objecte mantenir o tallar la comunicació entre les perosnes Funció METALINGÜÍSTICA:Orientada cap al codi, mitjançant la qual l’emissor i el receptor volen confirmar que estan utilitzant el mateix codi Funció POÈTICA. Està relacionada amb el missatge, orientada cap al valor expressiu dels enunciats mitjançant la selecció i la combinació d’unitats linüístiques.Base neurològiques del llenguatge
La
NEUROPSICOLOGIA pretén descobrir on es localitzen les funcions mentals superiors en l’encèfal. Pierre Broca, al 1861, va demostrar que el llenguatge es controlat per una àrea específica del l`bul frontal esquerre, a partir de les proves obtingudes amb el cervell lesionat de pacients afàsics. El 1876, Carl Wernicke, va publicar l’estudi, psicològic sobre base anatòmica. .L’AREA DE BROCA controla la producció de la parla. Es troba a prop de l’àrea motora que controla el moviment de la boca i de la llengua que produeixen les paraules.L’ÀREA DE WERNICKE, localitzada a prop del còrtex auditiu primari, processa l’input auditiu per al llenguatge i és important per a la comprensió de la parla.Desenvolupament evolutiu del llenguatge_-6 Mesos: xerroteigs, evolució a un clar balboteig mitjançant la introducció de consonants.-1Any: Comença a comprendre el llenguatge, expressions d’una sola paraula.-12-18 Mesos: Paraules utilitzades separadament, que encara no pot unir en frases.-18-24 Mesos: Fases de dues paraules ordenades d’acord amb unes regles sintàctiques.-2-5 Anys: Noves paraules cada dia, tres o més paraules combinades de moltes maneres, té bona comprensió de llenguatge.-3Anys: Oracions completes, pocs errors en un vocabulari d’unes 1000 paraules.4 Anys: Prop de la capacitat del llenguatge d’un adult.la imitació dels adults i les recompenses per fer servir correctament les paraules influeixen de manera notable en l’adquisició del llenguatge

Entradas relacionadas: