Clàusules de relatiu sense antecedent explícit

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,36 KB

 


Subordinada adjectiva
- actuen com a sintagma adjetival i concretament com a complement del nom.
- introduides per pronom relatiu: que, qui, què, qel qual i on. Sobin els pro. Rel. Van precedits duna prep.
- NO totes les proa. Encapselades per un pronom rel. Son adjectives tbb hhi ha de substantives.
TIPUS
- explicatives: Afegeixen una qualitat o informació adicional. No limiten la realitat designada pel nom i sen pot presentir sese que salteri el significat de loració.
van entre comes normalment.
Ex. El camioner, que transporta materias perilloses, es va trobar malament.


- Especificatives:Delimiten o concreten. Prescindir-ne alteraria el sentit de loració. Aparééis al costat del nom sense comer
Ex: Els nens que beuen refrescos excitants tenen mes dificultats per concentrar-se.
* també hi ha pro. Subordinades asjectives contruides amb uun participi i que no tenen pronom relatiu
Ex. Van recuperar els cuadres robats a la tardor
Pronoms relatiu
2 valos:
- raletiu: Inclouen les proa. Subordinada dins de loracio principal.
Ex: La camisa que mhe posat estava neta.
- Pronom: es refereis a una paraula o expressió de la proa principal, anomenada antecedent ( no sempre explicita); el pronom por fer la funció sintactica de: subjecte, cf, etc..

Entradas relacionadas: