Cmc

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,46 KB

 
TEMA 6 Biotecnologia: Conjunt de tecniques que aprofiten transformacions bioquímiques per millorar el rendiment de certs processos alimentaris, crear substàncies amb activitat terapèutica o resoldre alteracions del medi ambient. Enginyeria genètica: tecnologia de la manipulació i trnsferència de DNA d'uns organismes a uns altres que possibilita la creació de nous llinatges d'una espècie determinada. Organisme trasngènic: és aquell el material hereditari del qual ha estat modificat, introduint-hi un gen forà o bé suprimint-ne un de propi. Animals: la tècnica més utilitzada és la microinjecció.Consisteix a obtenir l'òvul fecundat de l'animal, abans que es divideixi, i injectar-li DNA (que contingui el gen). Cèl·lules mare: són unes cèl·lules embrionàries sorprenents, el destí de les quals no està encara "decidit". Per això, s'anomenen cèl·lules totipotents: poden convertir-se en qualsevol de les cèl·lules que hi ha en un organisme mitjançant un procès anomenat diferenciació. Organismes clònics: són aquells que tenen un material genètic completament idèntic. PGH: El Projecte Genoma Humà és un porjecte internacional que té per objectiu desxifrar la seqüència de tot el genoma humà i obtenir-ne una descripció completa. Teràpia gènica: consisteix a corregir el problema de soca-rel: si un gen no funciona, s'inserta el mateix gen en el material hereditari del pacient i problema solucionat.

TEMA 7: Planeta habitable: -Temperatura adequada: ha de permetre el funcionament dels processos metabòlics. -Activitat tectònica. -Presència d'aigua líquida. -Protecció fotoquímica contra la radiació d'alta freqüència. Tres barreres de protecció: magnetosfera, ionosfera, capa d'ozó.T.R.Malthus diu que un dels majors problemas de sa poblaico humana, es la superpoblacio. (encara que no es el problema real, el problema es l' agrupacio exesiva dels humans en ciutats). Societat de serveis, aquella on la major població activa està ocupada en sectors com la sanitat, educació, seguretat. Teoria de sistemes: Metode d' estudi que ens aproxima a la comprensió de coses complexes, amb el suport de noves tecnologias. Hipotesi Gaia: Teoria que interpreta globalment la natura com una interrelació complexa entre sistemas ambientals ( atmosfera, hidrosfera...) fins a formar una espècie de superorganisme autoregulat.Clima: patró de condicions meteorològiques en una àrea extensa al llarg dels anys. Efecte hivernacle: sobreescalfament que experimenta l' atmofera a causa de la presencia en l' aire de diversos gasos ( gasos hivernacle, com el dioxid de carboni, el vapor daiga, metà, òxid de dinitrogen.) els quals dispersen radiació en forma de calor. Biodiversitat o diversitat bològica: reflecteix la quantitat i variabilitat dels organismes vius i és una mesura del nombre d'espècies que viuen en un lloc determinat amb relació al total d'individus de la comunitat. Causes de la perdua de diversitat: exes de casa, destrucció dels habitats, introducció d'espècies noves, erosió genètica, contaminació, canvi climàtic.

Entradas relacionadas: