Comentari

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,16 KB

 
Comentari d text. tema. resum i estructura organitzativa. Pel q fa a l'estructura, el tema es presenta a .. de la linea.. explicar si hay recursos argumt.(comparacio, figures retoriques como: interrogació, ironia, enumeracio, refutacio(però), lèxic valoratiu, hiperbole), sociolinguística( lleitaltat, autoodi, prejudicis ling.) i la tesi i la estructura.
Adequació.
Estem davant d'un article d'opinió q pertany a l'ambit d'us periodistic. es un text argumntatiu amb marqes d'exposició. La finalitat de l'autor es informar sobre el tema. Presenta un registre estàndard redactat en la varietat orienta o occidental de la llengua. Els tipus d'oracions que hi predominen siempre suelen ser les enunciatives (ejemplos), x tant hi predomina la funcio representativa , també hi trobem la presència de la funció expressiva, amb preguntes retòriques, exclamacions, o lèxic valoratiu(adjetivos..).(arriba). Pel que fa a les veus del discurs, l'autor, es el locutor i l'autor real i e l lector real sera tot aquell qe llija l'article.

Cohesió gramatical.
Pel q fa a la cohesió, hi trobem molts elements de tipus gramaticals, com: demostratius(aquesta, aquestes..), anafora zero(hem dit, como incluyendose..), connectors: per fer aclariments: es a dir, en altres paraules, cal destacar..; Per continuar: a més, fins i tot, d'altra banda; perque, ja que(de causa); De consecuencia: aixi, doncs, per tant, de forma que. D'opossicio: pero, sino(que), en canvi, al contrari, ara be, no obstant, en lloc de, tot i que, si bé, tanmateix... Dixi(temps verbals), dixi personal con el plural d modestia, nosaltres inclusiu, dixi temporal(aqest mati..), dixi espacial(dnde se produce una comunicacion).
D'altra banda tambe podem comentar els mecanismes de cohesio lexica. Per exemple, trobem la repeticio de la paraula ... Trobem tambe exemples de sinonimia textual(planeta-terra), exemples d'hiperònims(flor)-hiponims(rosa)-cohiponims(tot). Camp lèxic (mateix lexema), camp semantic(familia de paraules). Relacio de contrast: antonims, complementaris(home-dona) i oposicio relativa(profesor-alumne) i la derivacio de paraules.

Entradas relacionadas: