Comentari de text

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,81 KB

 

 Canal

 oral o escrit, temps i espai compartits o no per l'emisor i receptor, unidireccional o multidireccional, unilateral...
 Àmbit d'us literari, academic, administratiu, periodistic, publicitari, priv
 Presentacio correcció, marges, columnes, text complet/fragment
 tematica cientifica, social, filosofica, historica, amorosa...
 marc cultural actual, historic, urba, rural, occidental, oriental, europeu..
 intencio informar, orientar l'opinio, regular la conducta, divertir
 funcions del llenguantge expresiva, referencial, conativa, fatica, poetica, metalinguistica, identificativa
 tipologia textual narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa, instructiva, retorica, conversacional
 gènere poesia, teatre, novel·la, assaig, article, conferència
 veus del discurs locutor/narrador/al·locutari, discurs reportat, intertextualitat
 presència de l'emissor dixi, impersonalitzacio, modalitzacio
 variació lingüística variacio diacronica, diatopica, diastratica i diafasica
 tema enunciacio del tema,destinatari
 estructura del tema parts o esquema d'acord amb el tipus de text
 progressio temàtica lineal, constant, temes derivats
 isotopies camps semantics, topics literaris, figures retoriques
 seleccio de la informacio registre cientific, divulgatiu o didactic
 modalitat oracional enunciativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, dubitativa, desiderativa
 el temps verbal temps dictics i temps anaforics
 connectors dialectics, espaciotemporals i metatextuals
  procediments de referència dixi, anafora, catafora, sinonimia, antonimia, repeticio, el·lipsi, hiponimia, hiperonimia
 proc. de condensacio de l'informacio nominalitzacions, terminologia
 proc. d'ampliacio de l'informacio aposicions, exemples, citacions, oracions de relatiu, parafrasis d'aclariment, notes a peu de pagina etc
 elements formals figures retoriques fonetiques i sintactiques, metrica
CONCLUSIO resum de les caracteristiques principals del text, valoracio critica de l'adequacio, coherencia i cohesio del text en relacio amb el contect i el tema de qe tracta

Entradas relacionadas: