Comentari de text català

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,62 KB

 

Es presentarà un text en llengua catalana d’una extensió màxima de cinquanta línies.

1. L’alumne/a podrà respondre l’examen en la llengua (català o castellà) que consideri més pertinent.

2. Els a.

b. C. D.

3. La detall

criteris de correcció se centraran en els apartats següents: Identificació del tema del text i resum del contingut: posar un títol, fer-ne una síntesi... Comprensió del text: descripció i explicació de les parts temàtiques del text, la seva estructura, idees secundàries, contextualització, finalitat... Anàlisi crítica de les tesis defensades per l’autor/a i opinió personal i argumentada, fent ús dels coneixements propis sobre el tema. L’adequació, la coherència i la correcció gramatical, ortogràfica i lèxica, del text produït per l’alumne/a.

puntuació de la prova de Comentari (10 punts) s’atorgarà d’acord amb el següent:

a. Punts).

Identificació del tema del text (títol) i justificació de l’elecció del títol (1,5

b. C. D. Punts) e. Explicació i valoració crítica de les idees defensades per l’autor/a i opinió personal de l’alumne/a, a partir de la cultura de l’alumne/a i dels seus coneixements (2 punts).

Resum del contingut (2 punts). Estructura del text: idees principals i idees secundàries (1,5 punts). Preguntes d’aprofundiment relacionades amb els continguts del text (3

4. Les deficiències possibles de l’alumne/a en l’ús escrit de la llengua es reflectiran en la puntuació de l’exercici a partir dels criteris següents:

a. Es descomptarà fins a 1 punt per errors que afectin la cohesió textual i la construcció d’oracions.

b. Es descomptaran fins a 0,5 punts per aspectes negatius que afectin la forma o presentació (cal·ligrafia, marges, ratlles per esborrar un escrit...) i l’expressió (barbarismes, vulgarismes...).

c. Es descomptaran 0,1 punts per cada error ortogràfic, a partir de la segona falta, fins a 1 punt.

L’aplicació d’aquests criteris admetrà un cert grau de flexibilitat en funció de la major o menor pertinència i de l’encert del text produït per l’alumne/a.

Entradas relacionadas: