Comentari de text periodístic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,59 KB

 
  • TEMA
  • RESUM
  • ORGANITZACIÓ DEL TEXT
  • ELEMENTS DE COHESIÓ GRAMATICAL:  -Dixi personal -temporal- espacial: connectors:gramatical, signes de puntuació. (temporals, oposició, causa-conseqüencia, additius, exemplificació).
  • ELEMENTS COHERÈNCIA LÈXICA: Elements de referencia lèxica (repeticions, sinonímia, hiperonímia,família lèxica,camp semantic,reació de contrast; Càrrega semàntica; Figures retòriques. (interrogació retòrica, hipèrbole,ironia,antítesi,metàfora...)
  • ADEQUACIÓ: Àmbit d'ús( periodístic,acadèmic, publicitari, literari..); Gènere (article d'opinió, columna); Regitre(estàndard, col.Loquial, periodístic); Varietat dialectal; Finalitat(informar,orientar opinió) Tipus de text(expositiu,argumentatiu,narratiu) modalitat oracional(enunciatives,exhortatives) Modalització(adjectius,substantius que donen la postura del autor)
  • VALORACIÓ PERSONAL

Entradas relacionadas: