Comentari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,18 KB

 
ens trobem davan d'utn text k pertany a l'ambit dus periodistic ja k es tracta de un ( article dópinio) extret del diari...... i escrit per....on parla de..... La tipologia textual prdominant es l'expositivo-argumentativa ja que (si be), la finalitat del text es( informar, l'utor preten orientar lopinio i la conducta/ convevcernos de. pel k fa al canal, hi trobem els trets previsibles en aquest genere: es tracta dun text escrit i preparat. lemissor i receptor n comparteixen espai ni temps de l'enunciacio. es un text dirigit y a mes a mes no hi ha la posibilitat de resposta per part del recepto per tant es unidireccional. Quant a la varietat linguistica, es tracta d'un registre estándard amb un grau mitja de formalitat(nombrar tecnisismes o coloquialismes). la varietat diatópica predominant es(catala oriental/occidental). a mes s'ha de remarcar que les funcions predominants al llarg del text son la (referencial, expresiva, fática, poetica, metalinguistica, conativa).(( la referencial, al exposar els problemes existents, ejemples, i es veu per lutilitzacio de la 3 persona y el lexic denotatiu. la expositiva,(la utilitza per expresar sentiments o estats danim) doncs el autor es posiciona constantment,tant a traves del lexic valoratiu com de verbs com: yo pense, opine ,crec. la conativa: lautor se centra en el receptor. preten causar una resposta en el receptor, es a dir k faça alguna cosa o deixe de ferla, utilitza molt les oracions interrogatives i es dominant en la publicitat i propaganda politica . fa servir imperatius i perifrasis dobligacio( callat)( obri la porta perfavor). podem observar que es tracta de un text prou modalitzat. hi trobem diversos elements modalitzadors, com el posicionament del emisor, lexic valoratiu..., adverbis, signes de puntuacio(retorica), que deixen senya sobre lopinio del autor i el personalitzen . Pel que fa a l'eix temátic de que tracta el taxt podria considerarse........ el text es podria resumir de la seguent manera:...........


respecta a la idea defensada per l'autor al text, es......... i es situa ..... per tant es tracta de una estructura:climatica(tesi al final) anticlimatica(al principi) lineal(a tot el text) circular(principi y final). El text es divideix en 3 parts:introduccio/cos argumentatiu/conclusio. La cohesio textual saconsegueix amb la utilitzacio de mecanismes e referencia gramatical y lexicosemantica. entre els primers trobem(anafora/catafora, helipsis) Entre els segons(repeticions, sinonimia, antonimia, camps semantics) per altra banda hi trobem mecanismes de conneccio que ens ajuden a la cohesio del text entre els cual trobem(
A mes els signes de puntuació organitzen i jerarquitzen les idees

Entradas relacionadas: