Complement atributiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,83 KB

 
(CD), es una funció que va unida al verb, generalment sense preposició. Quan transformem la oració de passiva a activa el cd fa la funció de subj. I el subjecte de la oració passiva fa de c agent. En Joan menja una poma
-Què menja en Joan?-una poma (CD) (CI)designa el destinatari a l'acció del verb. Va precidit de la pre a. Ex: l'oriol va enviar una postal (als seus avis) ci.COMPLEMENT ATRIBUTIU:indica qualitat i estat del subjecte.Unit dun verb copulatiu(ser/esser estar semblar) concorda el subjecte amb genere i nombre.Ex: el cavall(subj) es elegant(atr)-els cavalls(subj) són elegants(atr).La clara (esta sembla es)''v copl'' felíç(atr).COMPLEMENT PREDICATIU:explica qualitats o estats del subjecte.Concorda amb genere i nombre amb el subj i ell CD i el CC de manera amb la pregunta com?. Ex:la lívia(subj) va arribar cansada(cpred).El mag deixa tancada(cpred) l'assistenta(subj) en una caixa.COMPLEMENT DE REGIM VERBAL:complement verbal que va exigit de prep: a de en contra sobre.Ex: va equivocar-se (de) casa.Va equivocar-se (en) tot.COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL:expressa circumstancies que envolten el verb.Lloc(on?),temps(quan?),marena(com?),quantitat(quan?),intrument(amb que?),causa(perque?),companyia(ambqui?),finalitat(per a que/qui?).Comparació:estabilir una relacioo semblança entre 2 objectes... Terme real:dallo que volem comparar; nom adj v adj. Nexe:mot que enllaça dos termes:com mes/menys que, tantcom...Terme figurat:comparem un terme real''un pecat''distingim 2 tipus de comparcions; lliures:creada per la persona que parla''uns núvols blancs com la farina'' lexicalitzada:mena de frase feta forma part de la llengua comuna:''pobre com una rata''Locució:grup de paraules que presenta una forma fixa que tenen el amteix significat que una paraula sola: nominal;''esperit de vi'' alcohol.Verbal:''tenir por'' tèmer.Adj:''de pa sucat amb oli'' intranscendent.Adv:''a poc a poc'' lentament.FRASE FETA:oració que te un sentit global.Te un verb d'ushabitual en la llengua: fer''fer pasquas abans de rams->fer una cosa abans del q toca''estar:''estar amb l'aigua fins el coll->tenir dubtes''tenir:''tenir un os a l'esquena->ser gandul''haver: '' haver-n'hi per suca - hi pa- >divertit.Anar:''anar amb una sabata i unaespardenya->anar de qualsevol manera''REFRANY:oració q sempre es diu de la mateixa manera pretenalliçonar sobrealgun aspecte de la vida.Tracta de:el pas del temsp,la salut,el comportament huma,sovint rima consonant i assonant.MANLLEU:paraula que passa duna llengua auna altra i si integra.(xat:''angles chat'')NEOLOGISME:paraula nova creada en una llenguaa traves de propies regles de formació.BARBARISMES:mots o expressions procedents de altres llengües que es fan servir per designar els mateixos conceptes.CASTELLANISMES:barbarismes procedent de l'espanyol mes abundants en la nostra llengua.APOSTROF: cometa voladora ue vol dir q sa suprimit la ultima vocal.Contracció:Unió de dos mots.(de+el)...GUIONET:per separar desenes de unitats.I unitats de centenes.Pronoms febles:no van apostrofats,se separa dels verb:deixa-me-la.Mots compostos:

Entradas relacionadas: