Complement atributiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,04 KB

 


els poemes s'estructuren en versos i estrofes i responen a una mesura concreta, la metrica. Quan parlem demetrica ens referim a: el recompte de sil·labes: en catala comptem fins a la darrera sil·laba tonica. Cal tenir en compte els fenomens de contacte que poden influir-hi, com l'elisió o la sinalefa. la rima: es la repetició de sons a partir de la darrera vocal tònica de cada vers. Pot ser:  rima consonant: es repeteixen les vocals i les consonants a partir de la darrera vocal tònica. rima assonant: es repeteixen nomes les vocals a partir de la darrera vocal tònica. els recursos fonetics: es poden dividir en: fonetics: al·literació i onomatopeia. sintàctics: anàfora, asíndeton, polisíndeton i hiperbaton. semàntics: comparació, metàfora i personificació.el complement agent: (AG) és un complement verbal (un SN introduït per la preposició per que indica a l'autor de l'acció expressada pel verb en les oracions passives. EX: l'arbre ha estat plantat pels alumnes de secundària. el complement predicatiu (CP) es el complement verbal que completa el significat del verb i alhora el subjecte o el CD, amb els quals concorda en gènere i en nombre. El CP normalment es pot substituir pel pronom feble hi: arribo cansat a casa.-hi arribo.

B/V/W: escribim B: devant de L i R, darrere de M i quan alterna amb P en paraules de la mateixa família. Escrivim V: darrere de N, quan alterna amb U en paraules de mateixa família i en la terminació -AVA. Escrivim W: nomes en paraules i noms propis provinents d'altres llengües que conserven la grafia original.

[...By KyK&69...]

Entradas relacionadas: